กิจกรรม


การประชุมหารือร่วมกับกรมบัญชีกลาง

เมื่อวันศุกร์ที่ 26 มีนาคม 2564 เวลา 08.00 น. นายมนัส แจ่มเวหา ประธานมูลนิธิฯ และคณะกรรมการมูลนิธิฯ ได้เข้าพบนายประภาศ คงเอียด อธิบดีกรมบัญชีกลาง เพื่อชี้แจงปรัชญาและแนวทางในการดำเนินงานของมูลนิธิฯ และประชุมหารือเกี่ยวกับความร่วมมือระหว่าง 2 หน่วยงาน เพื่อให้การประสานงานในการจัดอบรมสัมมนาการให้ความรู้ด้านการเงินการคลังให้แก่บุคลากรของหน่วยงานภาครัฐ...


มอบกระเช้าผลไม้แสดงความยินดีแก่อธิบดีกรมบัญชีกลาง

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 นายมนัส แจ่มเวหา ประธานมูลนิธิวิจัยและพัฒนาการเงินการคลังพร้อมคณะมอบกระเช้าผลไม้แสดงความยินดีแก่นายประภาศ คงเอียด อธิบดีกรมบัญชีกลาง เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ ณ ห้องอธิบดีกรมบัญชีกลาง


โครงการฝึกอบรม หลักสูตรการตรวจสอบภายในกับการสร้างคุณค่าเพิ่มให้กับองค์กร

   วันที่ 12 – 13 พฤศจิกายน 2563 มูลนิธิวิจัยและพัฒนาการเงินการคลังได้จัดโครงการฝึกอบรม หลักสูตรการตรวจสอบภายในกับการสร้างคุณค่าเพิ่มให้กับองค์กรสำหรับหน่วยงานภาครัฐรัฐวิสาหกิจ


โครงการเสวนาด้านการตรวจสอบภายใน หัวข้อ“มุมมองการประกันคุณภาพการตรวจสอบภายในภาครัฐ”

วันจันทร์ที่ 26 ตุลาคม2563 เวลา13.00 น. นายมนัสแจ่มเวหา ประธานกรรมการมูลนิธิวิจัยและพัฒนาการเงินการคลังได้ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการเสวนาด้านการตรวจสอบภายใน หัวข้อ


โครงการพัฒนามาตรฐานอาชีพงานจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุ กฟผ. ประจำปี 2563

มูลนิธิวิจัยและพัฒนาการเงินการคลังกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ได้ร่วมกันจัด “โครงการพัฒนามาตรฐานอาชีพงานจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุ กฟผ. ประจำปี 2563” เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุรวมทั้งยกระดับมาตรฐานอาชีพงานจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ กฟผ....


มอบเงินสมทบทุนเข้ากองทุนสวัสดิการกรมบัญชีกลาง เนื่องในโอกาสวันสถาปนากรมบัญชีกลางครบรอบ 130 ปี

เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2563 นายมนัส แจ่มเวหา ประธานกรรมการมูลนิธิวิจัยและพัฒนาการเงินการคลัง พร้อมคณะกรรมการมอบเงินสมทบทุนเข้ากองทุนสวัสดิการกรมบัญชีกลาง เนื่องในโอกาสวันสถาปนากรมบัญชีกลางครบรอบ 130 ปี


โครงการเสวนาด้านการตรวจสอบภายใน

มูลนิธิวิจัยและพัฒนาการเงินการคลังและกรมบัญชีกลางได้ร่วมกันจัดโครงการเสวนาด้านการตรวจสอบภายใน หัวข้อ “ผลการตรวจสอบด้านการจัดซื้อจัดจ้างที่ภาคภูมิใจ” 

สำหรับบุคลากรของกรมบัญชีกลาง

เมื่อวันศุกร์ที่ 21 สิงหาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุม 1 อาคาร 6 ชั้น 7 กรมบัญชีกลาง

โดยนายเกียรติณรงค์ วงศ์น้อย ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบการเงินการคลัง...


โครงการเสวนาด้านการตรวจสอบภายใน

มูลนิธิวิจัยและพัฒนาการเงินการคลังและกรมบัญชีกลางได้ร่วมกันจัดโครงการเสวนาด้านการตรวจสอบภายใน หัวข้อ “ผลการตรวจสอบด้านการเงินและบัญชีที่ภาคภูมิใจ” 

สำหรับบุคลากรของกรมบัญชีกลาง

เมื่อวันศุกร์ที่ 7 สิงหาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุม 1 อาคาร 6 ชั้น 7 กรมบัญชีกลาง

โดยนางอัญชลี ศรีอำไพ ผู้อำนวยการกองบัญชีภาครัฐ...


มูลนิธิวิจัยและพัฒนาการเงินการคลังจัดสรรเงินรายได้เป็นทุนเข้ารับอบรมโครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “แนวทางการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเบิก

ตามที่มูลนิธิวิจัยและพัฒนาการเงินการคลัง ได้จัดสรรเงินรายได้ จำนวน 1 ทุน เพื่อเป็นค่าลงทะเบียนให้แก่ นางสาวรัตนา ยินดี นักวิชาการคลังชำนาญการ
กองการพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง เข้าอบรมโครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “แนวทางการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเบิกจ่าย” ระหว่างวันที่ 3 – 4...


เมนู

โซเชียลมีเดีย & แผนที่