ความเป็นมา
มูลนิธิวิจัยและพัฒนาการเงินการคลังจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 20 กันยายน 2556 โดยอธิบดีกรมบัญชีกลางในขณะนั้น (นายมนัส แจ่มเวหา) และผู้บริหารระดับสูงของกรมบัญชีกลางมีความคิดเห็นร่วมกันว่า ควรจัดตั้งองค์กรที่เป็นนิติบุคคลขึ้นองค์กรหนึ่ง เพื่อทำหน้าที่สนับสนุนการทำงานของกรมบัญชีกลาง เพื่อให้การทำงานมีประสิทธิภาพและคล่องตัวมากขึ้น จึงได้จดทะเบียนตั้งมูลนิธินี้ขึ้น

วัตถุประสงค์

  • 1. ดำเนินการศึกษา วิเคราะห์ วิจัยและฝึกอบรมด้านการเงินการคลัง
  • 2. ส่งเสริมความร่วมมือทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศด้านการเงินการคลัง
  • 3. ดำเนินการเพื่อสาธารณะประโยชน์หรือร่วมมือกับองค์การกุศลอื่นๆ
  • 4. ไม่ดำเนินการเกี่ยวข้องกับการเมืองแต่ประการใด
  • 5. เป็นที่ปรึกษางานด้านการศึกษา วิเคราะห์วิจัย จัดฝึกอบรมในสาขาต่างๆ

เมนู

โซเชียลมีเดีย & แผนที่