กิจกรรม


ภาพการอบรม วันที่ 17, 18, 24 มิถุนายน 2560 ที่โรงแรมสวนดุสิต เพลส มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

มูลนิธิวิจัยและพัฒนาการเงินการคลัง ได้จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market : e - market) และด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e – bidding)” สำหรับผู้ค้ากับภาครัฐ และผู้ที่สนใจ จำนวน 3 รุ่นๆ ละ 1 วัน โดยรุ่นที่ 1 จัดอบรม เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2560 รุ่นที่ 2 จัดอบรม เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2560 และรุ่นที่ 3...

ภาพการจัดสัมมนาที่ ณ โรงแรมคุ้มภูคำ จ.เชียงใหม่

มูลนิธิกลุ่มหลักสูตรการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานด้านการเงินการคลังภาครัฐเมื่อวันที่ 4-5 สิงหาคม2559 ณ โรงแรมคุ้มภูคำ. จังหวัดเชียงใหม่

เมนู

โซเชียลมีเดีย & แผนที่