กิจกรรม


โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ วันที่ 3 มีนาคม 2561 ณ โรงแรมสวนดุสิต เพลส มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

มูลนิธิวิจัยและพัฒนาการเงินการคลัง ได้จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การเสนอราคาด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market : e - market) และด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e – bidding)” สำหรับผู้ค้ากับภาครัฐและผู้ที่สนใจ จำนวน 1 รุ่น เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2561 มีผู้เข้ารับการอบรมทั้งสิ้น 50 คน ที่โรงแรมสวนดุสิต เพลส มหาวิทยาลัยสวนดุสิต...

จัดอบรมสัมมนาการเพิ่มประสิทธิภาพ การบริหารงานด้านการเงินการคลังภาครัฐ วันเสาร์ที่ 26 สิงหาคม 2560 ณ โรงแรมรามา การ์เด้นส์ กรุงเทพมหานคร

มูลนิธิวิจัยและพัฒนาการเงินการคลัง ได้จัดโครงการจัดอบรมสัมมนาการเพิ่มประสิทธิภาพ
การบริหารงานด้านการเงินการคลังภาครัฐ


หัวข้อ “พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และระเบียบที่เกี่ยวข้อง”


สำหรับผู้บริหารหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานอื่นๆ ของรัฐ...

จัดอบรมสัมมนาการเพิ่มประสิทธิภาพ การบริหารงานด้านการเงินการคลังภาครัฐ วันเสาร์ที่ 5 สิงหาคม 2560 ณ โรงแรมวีวิช จังหวัดขอนแก่น

มูลนิธิวิจัยและพัฒนาการเงินการคลัง ได้จัดโครงการจัดอบรมสัมมนาการเพิ่มประสิทธิภาพ
การบริหารงานด้านการเงินการคลังภาครัฐ


หัวข้อ “พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และระเบียบที่เกี่ยวข้อง”


สำหรับผู้บริหารหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานอื่นๆ ของรัฐ...

อบรมสัมมนาให้กับบุคลากรกระทรวงสาธารณสุข ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค จำนวน 250 คน

มูลนิธิวิจัยและพัฒนาการเงินการคลัง ได้จัดโครงการจัดอบรมหลักสูตร การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานด้านการเงินการคลังภาครัฐ ให้กับบุคลากรกระทรวงสาธารณสุข ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

จำนวน 250 คน รวม 5 รุ่น โดย

รุ่นที่ 1 จัดอบรมสัมมนา วันที่ 19 – 22 มิถุนายน 2560

รุ่นที่ 2 จัดอบรมสัมมนา วันที่ 26 – 29 มิถุนายน 2560

รุ่นที่ 3 จัดอบรมสัมมนา วันที่ 3 – 6 กรกฎาคม 2560...

ภาพการอบรม วันที่ 17, 18, 24 มิถุนายน 2560 ที่โรงแรมสวนดุสิต เพลส มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

มูลนิธิวิจัยและพัฒนาการเงินการคลัง ได้จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market : e - market) และด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e – bidding)” สำหรับผู้ค้ากับภาครัฐ และผู้ที่สนใจ จำนวน 3 รุ่นๆ ละ 1 วัน โดยรุ่นที่ 1 จัดอบรม เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2560 รุ่นที่ 2 จัดอบรม เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2560 และรุ่นที่ 3...

ภาพการจัดสัมมนาที่ ณ โรงแรมคุ้มภูคำ จ.เชียงใหม่

มูลนิธิกลุ่มหลักสูตรการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานด้านการเงินการคลังภาครัฐเมื่อวันที่ 4-5 สิงหาคม2559 ณ โรงแรมคุ้มภูคำ. จังหวัดเชียงใหม่

เมนู

โซเชียลมีเดีย & แผนที่