โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน การคลังและการพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

มูลนิธิวิจัยและพัฒนาการเงินการคลัง จะจัดโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน การคลังและการพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ให้กับบุคลากรสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค จำนวน 300 คน/รุ่น รวม 4 รุ่น ดังนี้

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ปี 2561 หลักสูตร การเสนอราคาด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์และด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับผู้ค้ากับภาครัฐและผู้ที่สนใจ

มูลนิธิจะจัดการโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การเสนอราคาด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรินิกส์ (Electronic Market : e-market) และด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic : e-bidding) สำหรับผู้ค้ากับภาครัฐและผู้ที่สนใจ

เมนู

โซเชียลมีเดีย & แผนที่