โครงการอบรม หลักสูตร “กฎหมายการคลังที่ผู้ปฏิบัติงาน.....ต้องรู้”

มูลนิธิวิจัยและพัฒนาการเงินการคลัง จัดโครงการอบรม หลักสูตร “กฎหมายการคลังที่ผู้ปฏิบัติงาน.....ต้องรู้”

โครงการเสวนา หัวข้อ “ทำอย่างไรให้ได้เป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ”

มูลนิธิวิจัยและพัฒนาการเงินการคลัง จัดโครงการเสวนา หัวข้อ “ทำอย่างไรให้ได้เป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ”

โครงการ การตรวจสอบภายใน จาก ทฤษฎี สู่ วิถีปฏิบัติ “การจัดทำรายงานการตรวจสอบ”

มูลนิธิวิจัยและพัฒนาการเงินการคลัง จะจัดโครงการ การตรวจสอบภายใน จาก ทฤษฎี สู่ วิถีปฏิบัติ “การจัดทำรายงานการตรวจสอบ”

เมนู

โซเชียลมีเดีย & แผนที่