โครงการเสวนา หัวข้อ “ทำอย่างไรให้ได้เป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ”

มูลนิธิวิจัยและพัฒนาการเงินการคลัง จัดโครงการเสวนา หัวข้อ “ทำอย่างไรให้ได้เป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ”

โครงการ การตรวจสอบภายใน จาก ทฤษฎี สู่ วิถีปฏิบัติ “การจัดทำรายงานการตรวจสอบ”

มูลนิธิวิจัยและพัฒนาการเงินการคลัง จะจัดโครงการ การตรวจสอบภายใน จาก ทฤษฎี สู่ วิถีปฏิบัติ “การจัดทำรายงานการตรวจสอบ”

เมนู

โซเชียลมีเดีย & แผนที่