โครงการเสวนาด้านการกำกับดูแลที่ดี เรื่อง “มุมมองการบริหารการตรวจสอบภายในกับ ม.79”

รายละเอียด
มูลนิธิวิจัยและพัฒนาการเงินการคลัง ขอเรียนเชิญคณะกรรมการตรวจสอบ ท่านผู้บริหาร ผู้ตรวจสอบภายใน หน่วยรับตรวจในหน่วยงานต่างๆ และผู้ที่สนใจ เข้าร่วมกิจกรรมการเสวนา เรื่อง “มุมมองการบริหารการตรวจสอบภายในกับ ม.79”

ซึ่งการเสวนานี้จัดขึ้น เพื่อเป็นการเสริมสร้างองค์ความรู้จากมุมมองด้านการตรวจสอบภายในที่เปลี่ยนแปลง และการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ข้อเสนอแนะด้านการตรวจสอบภายใน ให้เกิดการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพการตรวจสอบภายในต่อไป ทั้งนี้ โดยได้รับเกียรติจากกรรมการตรวจสอบผู้ทรงคุณวุฒิ มากประสบการณ์และกรมบัญชีกลาง การจัดเสวนาจะมีขึ้นในวันที่ 16 ธันวาคม 2564 เวลา 13.30 – 16.30 น. ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting และสามารถลงทะเบียนฟรีได้ตั้งแต่วันนี้


เอกสารและรูปภาพที่เกี่ยวข้อง


เมนู

โซเชียลมีเดีย & แผนที่