กิจกรรม


มูลนิธิวิจัยและพัฒนาการเงินการคลัง แสดงความยินดีกับเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้าในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง

วันพุธที่ 28 ธันวาคม 2565 เวลา 11:00 น. นายมนัส แจ่มเวหา ประธานกรรมการมูลนิธิวิจัยและพัฒนาการเงินการคลัง นายสิทธิชัย งามเกียรติขจร กรรมการและเหรัญญิกมูลนิธิวิจัยและพัฒนา
การเงินการคลัง นางวาสนา บรรลุผล ที่ปรึกษามูลนิธิวิจัยและพัฒนาการเงินการคลัง พร้อมคณะร่วมแสดงความยินดีกับนายวิทวัส ชัยภาคภูมิ เนื่องในโอกาสดำรงตำแหน่งเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า


โครงการอบรมสัมมนา ’’เทคนิคการผ่านการประเมินการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายใน’’

วันพุธที่ 9 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 - 16.00 น.

มูลนิธิวิจัยและพัฒนาการเงินการคลังจัดโครงการอบรมสัมมนา ’’เทคนิคการผ่านการประเมินการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายใน’’ให้แก่หัวหน้าผู้ตรวจสอบภายในและผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน"

โดยเวลา 9.00 – 10.00 น. 

เป็นการบรรยายพิเศษ หัวข้อ ‘ความสำคัญของการประเมินคุณภาพงานตรวจสอบภายใน การเตรียมความพร้อมก่อนการเข้าสู่การประเมิน...


หลักสูตร แนวทางปฏิบัติด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุในงานก่อสร้างภาครัฐ ประจำปี 2565

วันจันทร์ที่ 31 ตุลาคม 2565

มูลนิธิวิจัยและพัฒนาการเงินการคลังจัดอบรมให้แก่บุคลากรของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

หลักสูตร แนวทางปฏิบัติด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุในงานก่อสร้างภาครัฐ ประจำปี 2565

เวลา 9.00 – 12.00 น. 

หัวข้อวิชา : การควบคุมงานก่อสร้าง

วิทยากร : คุณฐปนรรฑ์ อ่ำพุทรา

ตำแหน่ง : นายช่างโยธาอาวุโส สำนักงานศาลปกครอง


เวลา 13.00...


หลักสูตร แนวทางปฏิบัติด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุในงานก่อสร้างภาครัฐ ประจำปี 2565

วันพุธที่ 26 ตุลาคม 2565

มูลนิธิวิจัยและพัฒนาการเงินการคลังจัดอบรมให้แก่บุคลากรของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

หลักสูตร แนวทางปฏิบัติด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุในงานก่อสร้างภาครัฐ ประจำปี 2565

เวลา 9.00 – 12.00 น. 

หัวข้อวิชา :...


หลักสูตร แนวทางปฏิบัติด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุในงานก่อสร้างภาครัฐ ประจำปี 2565

วันอังคารที่ 25 ตุลาคม 2565

มูลนิธิวิจัยและพัฒนาการเงินการคลังจัดอบรมให้แก่บุคลากรของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

หลักสูตร แนวทางปฏิบัติด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุในงานก่อสร้างภาครัฐ ประจำปี 2565

เวลา 9.00 – 16.00 น. 

หัวข้อวิชา : หลักเกณฑ์และวิธีการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง (หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างอาคาร ...


หลักสูตร แนวทางปฏิบัติด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุในงานก่อสร้างภาครัฐ ประจำปี 2565

วันพุธที่ 19 ตุลาคม 2565

มูลนิธิวิจัยและพัฒนาการเงินการคลังจัดอบรมให้แก่บุคลากรของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

หลักสูตร แนวทางปฏิบัติด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุในงานก่อสร้างภาครัฐ ประจำปี 2565

เวลา 9.00 – 12.00 น. 

หัวข้อวิชา : การจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง

วิทยากร : คุณบุญทิพย์ ชูโชนาค

ตำแหน่ง :...


หลักสูตร แนวทางปฏิบัติด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุในงานก่อสร้างภาครัฐ ประจำปี 2565

วันอังคารที่ 18 ตุลาคม 2565

มูลนิธิวิจัยและพัฒนาการเงินการคลังจัดอบรมให้แก่บุคลากรของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

หลักสูตร แนวทางปฏิบัติด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุในงานก่อสร้างภาครัฐ ประจำปี 2565

เวลา 9.00 – 12.00 น. 

หัวข้อวิชา : พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560...


มอบเงินสมทบทุนเข้ากองทุนสวัสดิการกรมบัญชีกลาง เนื่องในโอกาสวันสถาปนากรมบัญชีกลางครบรอบ 132 ปี

วันที่ 7 ตุลาคม 2565 นายมนัส แจ่มเวหา ประธานมูลนิธิวิจัยและพัฒนาการเงินการคลัง นางสาวชุณหจิต สังข์ใหม่ กรรมการมูลนิธิฯ นายสิทธิชัย งามเกียรติขจร กรรมการและเหรัญญิกมูลนิธิฯ
นางวาสนา บรรลุผล ที่ปรึกษามูลนิธิฯ และนางฐิติณัฏฐ์ ชัชพงศ์ ผู้จัดการมูลนิธิฯ ร่วมบริจาคเงิน จำนวน 50,000 บาท ในนามของมูลนิธิฯ สมทบทุนเข้ากองทุนสวัสดิการกรมบัญชีกลาง...


โครงการพัฒนามาตรฐานอาชีพงานจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุ กฟผ. รุ่นที่ 2

วันพฤหัสบดีที่ 29 กันยายน 2565

มูลนิธิวิจัยและพัฒนาการเงินการคลังจัดอบรมให้แก่บุคลากรของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

หลักสูตร โครงการพัฒนามาตรฐานอาชีพงานจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุ กฟผ. รุ่นที่ 2 (จำนวน 12 วัน อบรมเป็นช่วงๆ)

การศึกษาดูงานองค์กรที่มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังมิติด้านการจัดซื้อจัดจ้าง เวลา 9.00 – 12.00 น. มูลนิธิฯ...


โครงการพัฒนามาตรฐานอาชีพงานจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุ กฟผ. รุ่นที่ 2

วันพุธที่ 28 กันยายน 2565

มูลนิธิวิจัยและพัฒนาการเงินการคลังจัดอบรมให้แก่บุคลากรของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

หลักสูตร โครงการพัฒนามาตรฐานอาชีพงานจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุ กฟผ. รุ่นที่ 2 (จำนวน 12 วัน อบรมเป็นช่วงๆ)

เวลา 9.00 – 12.00 น. 

หัวข้อวิชา : แนวทางการตรวจสอบของ สตง.

วิทยากร : คุณมณเฑียร เจริญผล

ตำแหน่ง : รองผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน...


เมนู

โซเชียลมีเดีย & แผนที่