กิจกรรม


มอบเงินรางวัลการรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก ประจำปี พ.ศ.2564

เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2564 นางสาวนิภา ลำเจียกเทศ กรรมการมูลนิธิวิจัยและพัฒนาการเงินการคลัง เป็นตัวแทนมูลนิธิฯ มอบเงินรางวัลให้แก่นางสาวทัศนีย์ ศิริบำเพ็ญ คลังจังหวัดมหาสารคาม เนื่องในโอกาสที่สำนักงานคลังจังหวัดมหาสารคามได้รับการรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก ประจำปี พ.ศ.2564 ระดับพื้นฐาน


โครงการอบรมสัมมนา หลักสูตร แนวทางปฏิบัติด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุในงานก่อสร้างภาครัฐ ประจำปี 2564

มูลนิธิวิจัยและพัฒนาการเงินการคลังได้จัดอบรมให้แก่บุคลากรของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) โครงการอบรมสัมมนา หลักสูตร แนวทางปฏิบัติด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุในงานก่อสร้างภาครัฐ ประจำปี 2564...


การประชุมหารือร่วมกับกรมบัญชีกลาง

เมื่อวันศุกร์ที่ 26 มีนาคม 2564 เวลา 08.00 น. นายมนัส แจ่มเวหา ประธานมูลนิธิฯ และคณะกรรมการมูลนิธิฯ ได้เข้าพบนายประภาศ คงเอียด อธิบดีกรมบัญชีกลาง เพื่อชี้แจงปรัชญาและแนวทางในการดำเนินงานของมูลนิธิฯ และประชุมหารือเกี่ยวกับความร่วมมือระหว่าง 2 หน่วยงาน เพื่อให้การประสานงานในการจัดอบรมสัมมนาการให้ความรู้ด้านการเงินการคลังให้แก่บุคลากรของหน่วยงานภาครัฐ...


มอบกระเช้าผลไม้แสดงความยินดีแก่อธิบดีกรมบัญชีกลาง

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 นายมนัส แจ่มเวหา ประธานมูลนิธิวิจัยและพัฒนาการเงินการคลังพร้อมคณะมอบกระเช้าผลไม้แสดงความยินดีแก่นายประภาศ คงเอียด อธิบดีกรมบัญชีกลาง เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ ณ ห้องอธิบดีกรมบัญชีกลาง


โครงการฝึกอบรม หลักสูตรการตรวจสอบภายในกับการสร้างคุณค่าเพิ่มให้กับองค์กร

   วันที่ 12 – 13 พฤศจิกายน 2563 มูลนิธิวิจัยและพัฒนาการเงินการคลังได้จัดโครงการฝึกอบรม หลักสูตรการตรวจสอบภายในกับการสร้างคุณค่าเพิ่มให้กับองค์กรสำหรับหน่วยงานภาครัฐรัฐวิสาหกิจ


โครงการพัฒนามาตรฐานอาชีพงานจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุ กฟผ. ประจำปี 2563

มูลนิธิวิจัยและพัฒนาการเงินการคลังกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ได้ร่วมกันจัด “โครงการพัฒนามาตรฐานอาชีพงานจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุ กฟผ. ประจำปี 2563” เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุรวมทั้งยกระดับมาตรฐานอาชีพงานจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ กฟผ....


มอบเงินสมทบทุนเข้ากองทุนสวัสดิการกรมบัญชีกลาง เนื่องในโอกาสวันสถาปนากรมบัญชีกลางครบรอบ 130 ปี

เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2563 นายมนัส แจ่มเวหา ประธานกรรมการมูลนิธิวิจัยและพัฒนาการเงินการคลัง พร้อมคณะกรรมการมอบเงินสมทบทุนเข้ากองทุนสวัสดิการกรมบัญชีกลาง เนื่องในโอกาสวันสถาปนากรมบัญชีกลางครบรอบ 130 ปี


โครงการเสวนาด้านการตรวจสอบภายใน

มูลนิธิวิจัยและพัฒนาการเงินการคลังและกรมบัญชีกลางได้ร่วมกันจัดโครงการเสวนาด้านการตรวจสอบภายใน หัวข้อ “ผลการตรวจสอบด้านการจัดซื้อจัดจ้างที่ภาคภูมิใจ” 

สำหรับบุคลากรของกรมบัญชีกลาง

เมื่อวันศุกร์ที่ 21 สิงหาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุม 1 อาคาร 6 ชั้น 7 กรมบัญชีกลาง

โดยนายเกียรติณรงค์ วงศ์น้อย ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบการเงินการคลัง...


โครงการเสวนาด้านการตรวจสอบภายใน

มูลนิธิวิจัยและพัฒนาการเงินการคลังและกรมบัญชีกลางได้ร่วมกันจัดโครงการเสวนาด้านการตรวจสอบภายใน หัวข้อ “ผลการตรวจสอบด้านการเงินและบัญชีที่ภาคภูมิใจ” 

สำหรับบุคลากรของกรมบัญชีกลาง

เมื่อวันศุกร์ที่ 7 สิงหาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุม 1 อาคาร 6 ชั้น 7 กรมบัญชีกลาง

โดยนางอัญชลี ศรีอำไพ ผู้อำนวยการกองบัญชีภาครัฐ...


เมนู

โซเชียลมีเดีย & แผนที่