กิจกรรม


โครงการเสวนาด้านการกำกับดูแลที่ดี เรื่อง มุมมองการบริหารการตรวจสอบภายในกับ ม.79

วันพฤหัสบดีที่ 16 ธันวาคม 2564 เวลา 13.30 – 16.30 น. มูลนิธิฯ ได้จัดอบรมโครงการเสวนาด้านการกำกับดูแลที่ดี เรื่อง มุมมองการบริหารการตรวจสอบภายในกับ ม.79 ให้แก่ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบภายใน ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ ผู้บริหาร ผู้ตรวจสอบภายใน หน่วยรับตรวจในหน่วยงานต่างๆ และผู้สนใจทั่วไป ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting...


โครงการพัฒนามาตรฐานอาชีพงานจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุ กฟผ. ประจำปี 2564 รุ่นที่ 2

วันอังคารที่ 30 พฤศจิกายน 2564

มูลนิธิวิจัยและพัฒนาการเงินการคลังจัดอบรมให้แก่บุคลากรของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

หลักสูตร โครงการพัฒนามาตรฐานอาชีพงานจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุ กฟผ. ประจำปี 2564 รุ่นที่ 2

เวลา 9.00-12.00 น. 

หัวข้อวิชา : แลกเปลี่ยนประสบการณ์ 

วิทยากร : คุณเทวี  ภารัตนวงค์

ตำแหน่ง : ที่ปรึกษาหน่วยงานภาครัฐ


โครงการพัฒนามาตรฐานอาชีพงานจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุ กฟผ. ประจำปี 2564 รุ่นที่ 2

วันจันทร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2564

มูลนิธิวิจัยและพัฒนาการเงินการคลังจัดอบรมให้แก่บุคลากรของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

หลักสูตร โครงการพัฒนามาตรฐานอาชีพงานจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุ กฟผ. ประจำปี 2564 รุ่นที่ 2

เวลา 9.00-12.00 น. 

หัวข้อวิชา : แนวทางการตรวจสอบของ สตง.

วิทยากร : คุณสุทธิพงษ์  บุญนิธิ

ตำแหน่ง : รองผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน...


โครงการอบรมสัมมนา หลักสูตร การบริหารคลังพัสดุและการส่งมอบ (Supplies Management) ประจำปี 2564

วันศุกร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2564

มูลนิธิวิจัยและพัฒนาการเงินการคลังจัดอบรมให้แก่บุคลากรของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

หลักสูตร การบริหารคลังพัสดุและการส่งมอบ (Supplies Management) ประจำปี 2564

เวลา 9.00 – 11.00 น. 

หัวข้อวิชา : เครื่องมือและเทคโนโลยีสำหรับสนับสนุนการบริหารพัสดุและการส่งมอบ

วิทยากร : ดร. ปิยะเนตร  นาคสีดี

ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำสาขาโลจิสติกส์...


โครงการอบรมสัมมนา หลักสูตร การบริหารคลังพัสดุและการส่งมอบ (Supplies Management) ประจำปี 2564

วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤศจิกายน 2564

มูลนิธิวิจัยและพัฒนาการเงินการคลังจัดอบรมให้แก่บุคลากรของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

หลักสูตร การบริหารคลังพัสดุและการส่งมอบ (Supplies Management) ประจำปี 2564

เวลา 9.00 – 16.00 น. 

(ช่วงเช้า)

หัวข้อวิชา : การบริหารจัดการการจัดเก็บสินค้าและพัสดุคงคลัง (Storage System and Warehouse Management)

(ช่วงบ่าย)

หัวข้อวิชา : การบริหารจัดการทรัพย์สิน (Asset...


โครงการอบรมสัมมนา หลักสูตร การบริหารคลังพัสดุและการส่งมอบ (Supplies Management) ประจำปี 2564

วันพุธที่ 24 พฤศจิกายน 2564

มูลนิธิวิจัยและพัฒนาการเงินการคลังจัดอบรมให้แก่บุคลากรของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

หลักสูตร การบริหารคลังพัสดุและการส่งมอบ (Supplies Management) ประจำปี 2564

เวลา 9.00 – 16.00 น. 

หัวข้อวิชา : หลักการบริหารจัดการสินค้าและพัสดุคงคลัง (Inventory Management)

วิทยากร : ดร. มณิสรา  บารมีชัย

ตำแหน่ง : หัวหน้าสาขาวิศวกรรมโลจิสติกส์ ...


โครงการอบรมสัมมนา หลักสูตร การบริหารคลังพัสดุและการส่งมอบ (Supplies Management) ประจำปี 2564

วันอังคารที่ 23 พฤศจิกายน 2564

มูลนิธิวิจัยและพัฒนาการเงินการคลังจัดอบรมให้แก่บุคลากรของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

หลักสูตร การบริหารคลังพัสดุและการส่งมอบ (Supplies Management) ประจำปี 2564

เวลา 9.00 – 16.00 น. 

หัวข้อวิชา : การจัดการการขนส่งและกระจายสินค้าเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน (Transportation and Distribution Management)

วิทยากร : ดร. วิชญุตร์  งามสะอาด

ตำแหน่ง :...


โครงการอบรมสัมมนา หลักสูตร การบริหารคลังพัสดุและการส่งมอบ (Supplies Management) ประจำปี 2564

วันจันทร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2564

มูลนิธิวิจัยและพัฒนาการเงินการคลังจัดอบรมให้แก่บุคลากรของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

หลักสูตร การบริหารคลังพัสดุและการส่งมอบ (Supplies Management) ประจำปี 2564

เวลา 9.00 – 12.00 น. 

หัวข้อวิชา : การจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจรับพัสดุภาครัฐ และการบริหารพัสดุภาครัฐ

วิทยากร : คุณนงนุษ  มหาวงศ์

ตำแหน่ง : คลังจังหวัดนครนายก...


โครงการพัฒนามาตรฐานอาชีพงานจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุ กฟผ. ประจำปี 2564 รุ่นที่ 2

วันศุกร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2564

มูลนิธิวิจัยและพัฒนาการเงินการคลังจัดอบรมให้แก่บุคลากรของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

หลักสูตร โครงการพัฒนามาตรฐานอาชีพงานจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุ กฟผ. ประจำปี 2564 รุ่นที่ 2

เวลา 9.00 – 12.00 น. 

หัวข้อวิชา : การบริหารพัสดุ

วิทยากร : คุณยุบล  ปกป้อง

ตำแหน่ง : คลังจังหวัดพิจิตร  สำนักงานคลังจังหวัดพิจิตร...


โครงการพัฒนามาตรฐานอาชีพงานจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุ กฟผ. ประจำปี 2564 รุ่นที่ 2

วันพฤหัสบดีที่ 18 พฤศจิกายน 2564

มูลนิธิวิจัยและพัฒนาการเงินการคลังจัดอบรมให้แก่บุคลากรของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

หลักสูตร โครงการพัฒนามาตรฐานอาชีพงานจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุ กฟผ. ประจำปี 2564 รุ่นที่ 2

เวลา 9.00-12.00 น. 

หัวข้อวิชา : กรณีศึกษา การพิจารณาอุทธรณ์ / ทิ้งงาน

วิทยากร : คุณสามารถ  แสงรินทร์

ตำแหน่ง : นิติกรชำนาญการ...


เมนู

โซเชียลมีเดีย & แผนที่