กิจกรรม


หลักสูตร การจำหน่ายพัสดุด้วยวิธีขายทอดตลาด

มูลนิธิวิจัยและพัฒนาการเงินการคลังได้จัดอบรมให้แก่บุคลากรของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

หลักสูตร การจำหน่ายพัสดุด้วยวิธีขายทอดตลาด ตั้งแต่วันที่ 17 - 18 สิงหาคม 2566

โดยในวันที่ 18 สิงหาคม 2566 เวลา 9.00 น. - 12.00 น. 

มูลนิธิฯ ได้นำบุคลากรของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เข้าเยี่ยมชมกิจการและรับฟังการบรรยายเกี่ยวกับการจำหน่ายพัสดุด้วยวิธีขายทอดตลาด...


หลักสูตร การจำหน่ายพัสดุด้วยวิธีขายทอดตลาด

วันพฤหัสบดีที่ 17 สิงหาคม 2566

มูลนิธิวิจัยและพัฒนาการเงินการคลังจัดอบรมให้แก่บุคลากรของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

หลักสูตร การจำหน่ายพัสดุด้วยวิธีขายทอดตลาด ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting

เวลา 09.00 – 12.00 น. 

หัวข้อวิชา : การจำหน่ายพัสดุด้วยวิธีขายทอดตลาด

วิทยากร : คุณลิขิต อุไรรางกูล

ตำแหน่ง : นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ กรมบัญชีกลาง


เวลา 13.00 – 16.00...


โครงการพัฒนามาตรฐานอาชีพงานจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุ กฟผ. รุ่นที่ 1

วันอังคารที่ 8 สิงหาคม 2566

มูลนิธิวิจัยและพัฒนาการเงินการคลังจัดอบรมให้แก่บุคลากรของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ณ ห้องอบรม 276 อาคาร ท.100 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

หลักสูตร โครงการพัฒนามาตรฐานอาชีพงานจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุ กฟผ. รุ่นที่ 1 (จำนวน 12 วัน อบรมเป็นช่วงๆ)

เวลา 09.00 – 12.00 น. 

หัวข้อวิชา : แนวทางการตรวจสอบของ สตง.

วิทยากร : คุณมณเฑียร...


โครงการพัฒนามาตรฐานอาชีพงานจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุ กฟผ. รุ่นที่ 1

วันจันทร์ที่ 7 สิงหาคม 2566

มูลนิธิวิจัยและพัฒนาการเงินการคลังจัดอบรมให้แก่บุคลากรของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ณ ห้องอบรม 276 อาคาร ท.100 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

หลักสูตร โครงการพัฒนามาตรฐานอาชีพงานจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุ กฟผ. รุ่นที่ 1 (จำนวน 12 วัน อบรมเป็นช่วงๆ)

เวลา 09.00 – 12.00 น. 

หัวข้อวิชา : แนวทางการตรวจสอบของ ป.ป.ช.

วิทยากร : คุณนิวัติไชย...


โครงการพัฒนามาตรฐานอาชีพงานจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุ กฟผ. รุ่นที่ 1

วันศุกร์ที่ 21 กรกฎาคม 2566

มูลนิธิวิจัยและพัฒนาการเงินการคลังจัดอบรมให้แก่บุคลากรของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ณ ห้องอบรม 278 อาคาร ท.100 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

หลักสูตร โครงการพัฒนามาตรฐานอาชีพงานจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุ กฟผ. รุ่นที่ 1 (จำนวน 12 วัน อบรมเป็นช่วงๆ)

เวลา 09.00 – 12.00 น. 

หัวข้อวิชา : การบริหารพัสดุ

วิทยากร : คุณมงคล...


โครงการพัฒนามาตรฐานอาชีพงานจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุ กฟผ. รุ่นที่ 1

วันพฤหัสบดีที่ 20 กรกฎาคม 2566

มูลนิธิวิจัยและพัฒนาการเงินการคลังจัดอบรมให้แก่บุคลากรของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ณ ห้องอบรม 2 อาคาร ท.101 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

หลักสูตร โครงการพัฒนามาตรฐานอาชีพงานจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุ กฟผ. รุ่นที่ 1 (จำนวน 12 วัน อบรมเป็นช่วงๆ)

เวลา 09.00 – 16.00 น. 

หัวข้อวิชา :...


โครงการพัฒนามาตรฐานอาชีพงานจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุ กฟผ. รุ่นที่ 1

วันพุธที่ 19 กรกฎาคม 2566

มูลนิธิวิจัยและพัฒนาการเงินการคลังจัดอบรมให้แก่บุคลากรของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ณ ห้องอบรม 2 อาคาร ท.101 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

หลักสูตร โครงการพัฒนามาตรฐานอาชีพงานจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุ กฟผ. รุ่นที่ 1 (จำนวน 12 วัน อบรมเป็นช่วงๆ)

เวลา 09.00 – 16.00 น. 

หัวข้อวิชา : ฝึกปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างในระบบอิเล็กทรอนิกส์(e-GP...


โครงการพัฒนามาตรฐานอาชีพงานจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุ กฟผ. รุ่นที่ 1

วันอังคารที่ 18 กรกฎาคม 2566

มูลนิธิวิจัยและพัฒนาการเงินการคลังจัดอบรมให้แก่บุคลากรของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ณ ห้องอบรม 2 อาคาร ท.101 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

หลักสูตร โครงการพัฒนามาตรฐานอาชีพงานจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุ กฟผ. รุ่นที่ 1 (จำนวน 12 วัน อบรมเป็นช่วงๆ)

เวลา 09.00 – 16.00 น. 

หัวข้อวิชา :...


โครงการพัฒนามาตรฐานอาชีพงานจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุ กฟผ. รุ่นที่ 1

วันจันทร์ที่ 17 กรกฎาคม 2566

มูลนิธิวิจัยและพัฒนาการเงินการคลังจัดอบรมให้แก่บุคลากรของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ณ ห้องอบรม 276 อาคาร ท.100 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

หลักสูตร โครงการพัฒนามาตรฐานอาชีพงานจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุ กฟผ. รุ่นที่ 1 (จำนวน 12 วัน อบรมเป็นช่วงๆ)

เวลา 09.00 – 12.00 น. 

หัวข้อวิชา : ประเด็นและสาระสำคัญของการจ้างที่ปรึกษา...


หลักสูตร หลักการขนส่งกระจายสินค้าในงานบริหารพัสดุ

มูลนิธิวิจัยและพัฒนาการเงินการคลังได้จัดอบรมให้แก่บุคลากรของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

หลักสูตร หลักการขนส่งกระจายสินค้าในงานบริหารพัสดุตั้งแต่วันที่ 10 - 11 กรกฎาคม 2566

โดยในวันที่ 11 กรกฎาคม 2566 เวลา 9.00 น. - 12.00 น. 

มูลนิธิฯ ได้นำบุคลากรของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)...


เมนู

โซเชียลมีเดีย & แผนที่