กิจกรรม


หลักสูตร สัมมนาการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2565

วันจันทร์ที่ 8 สิงหาคม 2565

มูลนิธิวิจัยและพัฒนาการเงินการคลังจัดอบรมให้แก่บุคลากรของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

หลักสูตร สัมมนาการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2565

เวลา 9.00 – 12.00 น. 

หัวข้อวิชา : - แนวทางการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ การจัดทำร่างขอบเขตงานและวิธีการจัดทำเกณฑ์การพิจารณา

- การจัดทำรายงานขอซื้อขอจ้าง...


โครงการพัฒนามาตรฐานอาชีพงานจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุ กฟผ. รุ่นที่ 1

วันศุกร์ที่ 5 สิงหาคม 2565

มูลนิธิวิจัยและพัฒนาการเงินการคลังจัดอบรมให้แก่บุคลากรของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

หลักสูตร โครงการพัฒนามาตรฐานอาชีพงานจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุ กฟผ. รุ่นที่ 1 (จำนวน 12 วัน อบรมเป็นช่วงๆ)

เวลา 9.00 – 12.00 น. 

หัวข้อวิชา : การจัดทำสัญญา หลักประกัน การบริหารสัญญาและการตรวจรับพัสดุ

วิทยากร : คุณศิริกัญญา...


โครงการพัฒนามาตรฐานอาชีพงานจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุ กฟผ. รุ่นที่ 1

วันพฤหัสบดีที่ 4 สิงหาคม 2565

มูลนิธิวิจัยและพัฒนาการเงินการคลังจัดอบรมให้แก่บุคลากรของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

หลักสูตร โครงการพัฒนามาตรฐานอาชีพงานจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุ กฟผ. รุ่นที่ 1 (จำนวน 12 วัน อบรมเป็นช่วงๆ)

เวลา 9.00 – 12.00 น. 

หัวข้อวิชา : การจัดทำร่างเอกสารประกาศประกวดราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ รายงานขอซื้อขอจ้าง...


โครงการพัฒนามาตรฐานอาชีพงานจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุ กฟผ. รุ่นที่ 1

วันพุธที่ 3 สิงหาคม 2565

มูลนิธิวิจัยและพัฒนาการเงินการคลังจัดอบรมให้แก่บุคลากรของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

หลักสูตร โครงการพัฒนามาตรฐานอาชีพงานจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุ กฟผ. รุ่นที่ 1 (จำนวน 12 วัน อบรมเป็นช่วงๆ)

เวลา 9.00 – 16.00 น. 

หัวข้อวิชา : การกำหนดราคากลางและการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางพัสดุ

วิทยากร : คุณบุญทิพย์...


โครงการพัฒนามาตรฐานอาชีพงานจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุ กฟผ. รุ่นที่ 1

วันอังคารที่ 2 สิงหาคม 2565

มูลนิธิวิจัยและพัฒนาการเงินการคลังจัดอบรมให้แก่บุคลากรของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

หลักสูตร โครงการพัฒนามาตรฐานอาชีพงานจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุ กฟผ. รุ่นที่ 1 (จำนวน 12 วัน อบรมเป็นช่วงๆ)

เวลา 9.00 – 12.00 น. 

หัวข้อวิชา : ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

วิทยากร :...


โครงการพัฒนามาตรฐานอาชีพงานจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุ กฟผ. รุ่นที่ 1

วันจันทร์ที่ 1 สิงหาคม 2565

มูลนิธิวิจัยและพัฒนาการเงินการคลังจัดอบรมให้แก่บุคลากรของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

หลักสูตร โครงการพัฒนามาตรฐานอาชีพงานจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุ กฟผ. รุ่นที่ 1 (จำนวน 12 วัน อบรมเป็นช่วงๆ)

เวลา 9.00 – 10.30 น. 

หัวข้อวิชา : กฎหมายการเงินการคลังที่เกี่ยวข้อง

วิทยากร : คุณญาณี แสงศรีจันทร์

ตำแหน่ง :...


โครงการเสวนาด้านการกำกับดูแลที่ดี เรื่อง มุมมองการบริหารการตรวจสอบภายในกับ ม.79

วันพฤหัสบดีที่ 16 ธันวาคม 2564 เวลา 13.30 – 16.30 น. มูลนิธิฯ ได้จัดอบรมโครงการเสวนาด้านการกำกับดูแลที่ดี เรื่อง มุมมองการบริหารการตรวจสอบภายในกับ ม.79 ให้แก่ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบภายใน ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ ผู้บริหาร ผู้ตรวจสอบภายใน หน่วยรับตรวจในหน่วยงานต่างๆ และผู้สนใจทั่วไป ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting...


โครงการพัฒนามาตรฐานอาชีพงานจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุ กฟผ. ประจำปี 2564 รุ่นที่ 2

วันอังคารที่ 30 พฤศจิกายน 2564

มูลนิธิวิจัยและพัฒนาการเงินการคลังจัดอบรมให้แก่บุคลากรของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

หลักสูตร โครงการพัฒนามาตรฐานอาชีพงานจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุ กฟผ. ประจำปี 2564 รุ่นที่ 2

เวลา 9.00-12.00 น. 

หัวข้อวิชา : แลกเปลี่ยนประสบการณ์ 

วิทยากร : คุณเทวี  ภารัตนวงค์

ตำแหน่ง : ที่ปรึกษาหน่วยงานภาครัฐ


โครงการพัฒนามาตรฐานอาชีพงานจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุ กฟผ. ประจำปี 2564 รุ่นที่ 2

วันจันทร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2564

มูลนิธิวิจัยและพัฒนาการเงินการคลังจัดอบรมให้แก่บุคลากรของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

หลักสูตร โครงการพัฒนามาตรฐานอาชีพงานจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุ กฟผ. ประจำปี 2564 รุ่นที่ 2

เวลา 9.00-12.00 น. 

หัวข้อวิชา : แนวทางการตรวจสอบของ สตง.

วิทยากร : คุณสุทธิพงษ์  บุญนิธิ

ตำแหน่ง : รองผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน...


โครงการอบรมสัมมนา หลักสูตร การบริหารคลังพัสดุและการส่งมอบ (Supplies Management) ประจำปี 2564

วันศุกร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2564

มูลนิธิวิจัยและพัฒนาการเงินการคลังจัดอบรมให้แก่บุคลากรของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

หลักสูตร การบริหารคลังพัสดุและการส่งมอบ (Supplies Management) ประจำปี 2564

เวลา 9.00 – 11.00 น. 

หัวข้อวิชา : เครื่องมือและเทคโนโลยีสำหรับสนับสนุนการบริหารพัสดุและการส่งมอบ

วิทยากร : ดร. ปิยะเนตร  นาคสีดี

ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำสาขาโลจิสติกส์...


เมนู

โซเชียลมีเดีย & แผนที่