กิจกรรม


มูลนิธิวิจัยและพัฒนาการเงินการคลังจัดสรรเงินรายได้เป็นทุนเข้ารับอบรมโครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “แนวทางการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเบิก

ตามที่มูลนิธิวิจัยและพัฒนาการเงินการคลัง ได้จัดสรรเงินรายได้ จำนวน 1 ทุน เพื่อเป็นค่าลงทะเบียนให้แก่ นางสาวรัตนา ยินดี นักวิชาการคลังชำนาญการ
กองการพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง เข้าอบรมโครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “แนวทางการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเบิกจ่าย” ระหว่างวันที่ 3 – 4...


มอบกระเช้าแสดงความยินดีแก่นางญาณี แสงศรีจันทร์

เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2562 นายมนัส แจ่มเวหา ประธานมูลนิธิวิจัยและพัฒนาการเงินการคลังพร้อมคณะมอบกระเช้าแสดงความยินดีแก่นางญาณี แสงศรีจันทร์ กรรมการและเลขานุการมูลนิธิฯ เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งผู้ตรวจราชการ กระทรวงการคลัง


มอบดอกไม้แสดงความยินดีแก่อธิบดีกรมบัญชีกลาง

วันที่ 3 ตุลาคม 2562 นายมนัส แจ่มเวหา ประธานมูลนิธิวิจัยและพัฒนาการเงินการคลังพร้อมคณะมอบดอกไม้แสดงความยินดีแก่นายภูมิศักดิ์ อรัญญาเกษมสุข อธิบดีกรมบัญชีกลาง เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ ณ ห้องรับรองกรมบัญชีกลาง


โครงการอบรมสัมมนา เรื่อง “ทันสมัยกับกฎหมายการเงินการคลังภาครัฐ”

มูลนิธิวิจัยและพัฒนาการเงินการคลัง ได้จัดโครงการอบรมสัมมนา เรื่อง “ทันสมัยกับกฎหมายการเงินการคลังภาครัฐ”

สำหรับผู้บริหารหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานอื่นๆ ของรัฐตามที่กฎหมายกำหนด

ผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ด้านการเงินการคลัง ตลอดจนผู้ที่สนใจทั่วไป


โครงการอบรมสัมมนา เรื่อง “ทันสมัยกับกฎหมายการเงินการคลังภาครัฐ”

มูลนิธิวิจัยและพัฒนาการเงินการคลัง ได้จัดโครงการอบรมสัมมนา เรื่อง “ทันสมัยกับกฎหมายการเงินการคลังภาครัฐ”

สำหรับผู้บริหารหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานอื่นๆ ของรัฐตามที่กฎหมายกำหนด

ผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ด้านการเงินการคลัง ตลอดจนผู้ที่สนใจทั่วไป


โครงการเสวนา เรื่อง “2 ปี กับ พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560”

มูลนิธิวิจัยและพัฒนาการเงินการคลัง ได้จัดโครงการเสวนา เรื่อง “2 ปี กับ พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560”

สำหรับผู้บริหารส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน ผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ตลอดจนผู้ที่สนใจทั่วไป

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 มิถุนายน 2562 ตั้งแต่เวลา 13.00 – 16.30 น. ณ โรงแรมรามา...


จัดสรรเงินช่วยเหลือเพื่อเป็นการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของบุคลากรสำนักงานคลังจังหวัดทางภาคใต้ของกรมบัญชีกลาง

คณะกรรมการมูลนิธิฯ ได้มีมติให้จัดสรรเงินช่วยเหลือเพื่อเป็นการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของบุคลากรสำนักงานคลังจังหวัดทางภาคใต้ของกรมบัญชีกลาง

ที่ได้รับผลกระทบโดยตรงจากพายุโซนร้อนปาบึก (PABUK) ซึ่งมูลนิธิฯ ได้โอนเงินช่วยเหลือดังกล่าวให้แก่บุคลากรสำนักงานคลังจังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 9 ราย


โครงการอบรมสัมมนา หลักสูตร การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานด้านการเงินการคลังภาครัฐ ปี พ.ศ.2561 หัวข้อเรื่อง “เจาะลึกการเงินการคลังภาครัฐ”

มูลนิธิวิจัยและพัฒนาการเงินการคลัง ได้จัดโครงการอบรมสัมมนา หลักสูตร การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานด้านการเงินการคลังภาครัฐ ปี พ.ศ.2561

หัวข้อเรื่อง “เจาะลึกการเงินการคลังภาครัฐ”

สำหรับผู้บริหารหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานอื่นๆ ของรัฐตามที่กฎหมายกำหนด


โครงการอบรมสัมมนา หลักสูตร การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานด้านการเงินการคลังภาครัฐ ปี พ.ศ.2561 หัวข้อเรื่อง “เจาะลึกการเงินการคลังภาครัฐ”

มูลนิธิวิจัยและพัฒนาการเงินการคลัง ได้จัดโครงการอบรมสัมมนา หลักสูตร การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานด้านการเงินการคลังภาครัฐ ปี พ.ศ.2561

หัวข้อเรื่อง “เจาะลึกการเงินการคลังภาครัฐ”

สำหรับผู้บริหารหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานอื่นๆ ของรัฐตามที่กฎหมายกำหนด


งานเลี้ยงเกษียณอายุราชการ

เมื่อวันจันทร์ที่ 10 กันยายน 2561 เวลา 12:00 น. นายมนัส แจ่มเวหา ประธานกรรมการมูลนิธิวิจัยและพัฒนาการเงินการคลัง ได้จัดงานเลี้ยงและมอบของที่ระลึกให้แก่ กรรมการมูลนิธิฯ นางสาวเยาวนุช วิยาภรณ์ ที่ปรึกษาด้านกฎหมายและระเบียบการคลัง กรมบัญชีกลาง และนางสุรีพร ศิริขันตยกุล ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบบัญชี กรมบัญชีกลาง...


เมนู

โซเชียลมีเดีย & แผนที่