โครงการอบรมเพื่อเปิดมุมมองใหม่ของการตรวจสอบภายในกับการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับองค์กร

มูลนิธิวิจัยและพัฒนาการเงินการคลังได้จัดทำโครงการอบรมเพื่อเปิดมุมมองใหม่ของการตรวจสอบภายในกับการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับองค์กร

เมนู

โซเชียลมีเดีย & แผนที่