โครงการอบรมสัมมนา เรื่อง “ทันสมัยกับกฎหมายการเงินการคลังภาครัฐ”

มูลนิธิวิจัยและพัฒนาการเงินการคลัง จะจัดโครงการอบรมสัมมนา เรื่อง “ทันสมัยกับกฎหมายการเงินการคลังภาครัฐ” จำนวน 700 คน ดังนี้

เมนู

โซเชียลมีเดีย & แผนที่