โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “คงความเป็นเลิศทางการเงินการคลังในวิถี New Normal”

รายละเอียด
มูลนิธิวิจัยและพัฒนาการเงินการคลังและสวัสดิการสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ได้ร่วมมือจัดทำหลักสูตรฝึกอบรม “คงความเป็นเลิศทางการเงินการคลังในวิถี New Normal”

สำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านตรวจสอบภายใน ด้านการเงิน ด้านบัญชี และด้านพัสดุขององค์การมหาชนโดยเฉพาะ โดยกำหนดจัดฝึกอบรมหลักสูตรดังกล่าว ในวันที่ 3, 5, 8, 10 และ 12 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 น. ถึง 16.00 น. รวมอบรม 5 วันทำการ ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting อัตราค่าลงทะเบียนท่านละ 5,900 บาท


เอกสารและรูปภาพที่เกี่ยวข้อง


เมนู

โซเชียลมีเดีย & แผนที่