การศึกษา

 • ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศ) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (2541)
 • ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บริหารการเงิน) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (2534)
 • ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง (2551)
 • ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต (คณิตศาสตร์) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2525)

ประวัติการฝึกอบรม

 • การพัฒนาผู้บริหารด้านการเงินการคลัง ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค รุ่นที่ 1 (2544)
 • Management and Organisational Change (2543)
 • Economic Management for Development (2541)
 • UNIX and C Programming (2539)
 • How to Assist Small and Medium Enterprises to Create Beneficial Environment (2538)
 • กลยุทธการเป็นวิทยากรฝึกอบรม (2537)
 • เจ้าหน้าที่การเงินการบัญชีของส่วนราชการ รุ่นที่ 59 (2534)

ประสบการณ์ทำงาน

 • รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง
 • ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
 • ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาบุคลากรด้านการคลังและบัญชีภาครัฐ
 • คลังจังหวัดสระบุรี (ผอ.เฉพาะด้านวิชาการคลัง)
 • คลังจังหวัดนครศรีธรรมราช (ผอ.เฉพาะด้านวิชาการคลัง)

เมนู

โซเชียลมีเดีย & แผนที่