การศึกษา

 • ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศ) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (2541)
 • ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บริหารการเงิน) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (2534)
 • ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง (2551)
 • ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต (คณิตศาสตร์) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2525)

ประวัติการฝึกอบรม

 • หลักสูตร ผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ รุ่นที่ 11 (TEPCoT) สถาบันวิทยาการการค้า (2562)
 • หลักสูตร ประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์ สาหรับผู้บริหารระดับสูง (ปธพ.7) (2562)
 • หลักสูตร Ethical Leadership Ptogram (ELP) 10/2017 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (2561)
 • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) 251/2018 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (2561)
 • หลักสูตร Financial Statements for Directors (FSD) 35/2018 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (2561)
 • หลักสูตร How to Develop a Risk Management Plan (HRP) 17/2018 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (2561)
 • หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP) 42/2018 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (2561)
 • หลักสูตร นักบริหารระดับสูง : ผู้บริหารส่วนราชการ (นบส.2) รุ่นที่ 9 (สานักงาน ก.พ.) (2560)
 • หลักสูตร ผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง รุ่นที่ 19 (บยส.19) (สานักงานศาลยุติธรรม) (2557)
 • หลักสูตร นักบริหารการคลัง (นบค.) รุ่นที่ 3 (สถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง) (2555)
 • โครงการฝึกอบรมเสริมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง (ส.นบส.) รุ่นที่ 5 (สานักงาน ก.พ.) (2555)

 ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน

 • กรรมการ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการตรวจสอบ สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน)
 • ประธานกรรมการ คณะกรรมการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
 • กรรมการตรวจสอบ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
 • กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านยุทธศาสตร์ คณะกรรมการพนักงานกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข

ประสบการณ์ทำงาน

 • ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบการเงินการคลัง
 • รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง
 • ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
 • ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาบุคลากรด้านการคลังและบัญชีภาครัฐ
 • คลังจังหวัดสระบุรี (ผอ.เฉพาะด้านวิชาการคลัง)
 • คลังจังหวัดนครศรีธรรมราช (ผอ.เฉพาะด้านวิชาการคลัง)

เมนู

โซเชียลมีเดีย & แผนที่