การศึกษา

 • ปริญญาโท เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย (2551)
 • ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง (2525)
 • ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต (สาขานิติศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง (2530)
 • หลักสูตร ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางกฎหมายมหาชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์์

ประวัติการฝึกอบรม

 • การพัฒนานักบริหารระดับสูง : ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์และคุณธรรม (นบส.) รุ่นที่ 77 สำนักงาน ก.พ.
 • โครงการฝึกอบรม : หลักสูตรเพิ่มองค์ความรู้และศักยภาพในการจัดการงบประมาณและแผนพัฒนาจังหวัด กรมบัญชีกลาง
 • โครงการฝึกอบรมเสริมสร้างสมรรถนะคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัด รุ่นที่ 9 กรมบัญชีกลาง
 • การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ : หลักสูตรการจัดทำแผนพัฒนาขีดสมรรถนะองค์กรโดยใช้แนวคิดเทียบเคียงต้นแบบ สำนักงาน ก.พ.ร.

ตำแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน

 • คณะกรรมการบริหารสถาบันพระปกเกล้า
 • คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการ (อ.ก.พ.ร.) เกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนาระบบการบริหารราชการในภูมิภาคและท้องถิ่น
 • คณะทำงานขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดที่มีความคล่องตัวในการบริหารระบบงาน ระบบเงิน และระบบกำลังคน
 • คณะอนุกรรมการแก้ไขปรับปรุง กม.ระเบียบฯ ภายใน กสทช.
 • ประธานคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายใน กสทช.
 • คณะอนุกรรมการกำกับและประเมินผลสถานศึกษาฯ (กยศ.)
 • คณะอนุกรรมการกำกับการชำระเงินคืนฯ (กยศ.)
 • คณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนสระแก้ว
 • คณะกรรมการกิจการฯ ม.ราชภัฎวไลยอลงกรณ์
 • ผู้ทรงคุณวุฒิ ม.ราชภัฎสุวรรณภูมิ
 • อ.ก.พ. สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง
 • อ.ก.พ. สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
 • ประธานมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช สาขาสระแก้ว
 • กก.มูลนิธิวิจัยและพัฒนาการเงินการคลัง
 • กก.มูลนิธิฯวิจัยและพัฒนาเครื่องมือแพทย์
 • อนุกกรรมการตรวจสอบฯ ปปง.

เมนู

โซเชียลมีเดีย & แผนที่