การศึกษา

 • ปริญญาโท เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย (2551)
 • ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง (2525)
 • ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต (สาขานิติศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง (2530)
 • หลักสูตร ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางกฎหมายมหาชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์์

ประวัติการฝึกอบรม

 • การพัฒนานักบริหารระดับสูง : ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์และคุณธรรม (นบส.) รุ่นที่ 77 สำนักงาน ก.พ.
 • การพัฒนานักบริหารระดับสูง : ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์และคุณธรรม (นบส.) รุ่นที่ 77 สำนักงาน ก.พ.
 • โครงการฝึกอบรม : หลักสูตรเพิ่มองค์ความรู้และศักยภาพในการจัดการงบประมาณและแผนพัฒนาจังหวัด กรมบัญชีกลาง
 • โครงการฝึกอบรมเสริมสร้างสมรรถนะคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัด รุ่นที่ 9 กรมบัญชีกลาง
 • การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ : หลักสูตรการจัดทำแผนพัฒนาขีดสมรรถนะองค์กรโดยใช้แนวคิดเทียบเคียงต้นแบบ สำนักงาน ก.พ.ร.

ประสบการณ์ทำงาน

 • ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบการเงินการคลัง
 • รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง
 • ผู้อำนวยการสำนักสำนักบริหารการรับ-จ่ายเงินภาครัฐ
 • คลังเขต 2
 • คลังจังหวัดสระแก้ว
 • คลังจังหวัดจันทบุรี

เมนู

โซเชียลมีเดีย & แผนที่