การศึกษา

  • ปริญญาโท นิติศาสตรมหาบัณฑิต (สาขานิติศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต (สาขานิติศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • ปริญญาตรี เนติบัณฑิต สำนักอบรมกฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา สมัยที่ 34 ปีการศึกษา 2524
  • ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางกฎหมายมหาชน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติการฝึกอบรม

  • หลักสูตร "นักปกครองระดับสูง (นปส.) รุ่นที่ 53" กระทรวงมหาดไทย

ประสบการณ์ทำงาน

  • ที่ปรึกษาด้านกฎหมายและระเบียบการคลัง (นิติกรทรงคุณวุฒิ)
  • ผู้อำนวยการสำนักกฎหมาย
  • นิติกรเชี่ยวชาญ สำนักกฎหมาย
  • นิติกร 9 ชช. สำนักมาตรฐานด้านกฎหมายและระเบียบการคลัง

เมนู

โซเชียลมีเดีย & แผนที่