การศึกษา

 • ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2528)
 • ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรบัณฑิต (สาขาการเงิน) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (2525)
 • Postgraduate Diploma in Information Management (University of Strathclyde) ประเทศอังกฤษ (2533)

ประวัติการฝึกอบรม

 • หลักสูตร "การป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 56" วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
 • หลักสูตร "Information Processing Personnel (Senior System Analyst/Designer)" Japan

ประสบการณ์ทำงาน

 • รองปลัดกระทรวงการคลัง
 • ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง
 • ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบการเงินการคลัง
 • รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง
 • ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
 • ผู้อำนวยการสำนักพัฒนามาตรฐานระบบพัสดุภาครัฐ

เมนู

โซเชียลมีเดีย & แผนที่