การศึกษา

  • ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2528)
  • ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรบัณฑิต (สาขาการเงิน) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (2525)
  • Postgraduate Diploma in Information Management (University of Strathclyde) ประเทศอังกฤษ (2533)

ประวัติการฝึกอบรม

  • หลักสูตร "การป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 56" วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
  • หลักสูตร "Information Processing Personnel (Senior System Analyst/Designer)" Japan

ประสบการณ์ทำงาน

  • ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง
  • ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบการเงินการคลัง
  • รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง
  • ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
  • ผู้อำนวยการสำนักพัฒนามาตรฐานระบบพัสดุภาครัฐ

เมนู

โซเชียลมีเดีย & แผนที่