การศึกษา

  • ปริญญาโท พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต (พัฒนาการเศรษฐกิจ) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (2538)
  • ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต (บช.บ.) สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ (2523)

ประวัติการฝึกอบรม

  • หลักสูตร "นักบริหารระดับสูง : ผู้บริหารส่วนราชการ (นบส.2) รุ่นที่ 5" สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
  • หลักสูตร "การป้องกันราชอาณาจักร วิทยาลัยการป้องกันราชอาณาจักร"
  • หลักสูตร "นักบริหารระดับสูง หลักสูตรที่ 1 รุ่นที่ 52" สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
  • หลักสูตร "นักบริหารการอุตสาหกรรมระดับสูง รุ่นที่ 1" มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ี

ประสบการณ์ทำงาน

  • ที่ปรึกษาด้านระบบบัญชี (นักบัญชีทรงคุณวุฒิ)
  • รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง
  • ผู้อำนวยการสำนักสำนักบริหารการรับ-จ่ายเงินภาครัฐ
  • นักวิชาการคลัง 9 ชช สำนักการเงินการคลัง

เมนู

โซเชียลมีเดีย & แผนที่