การศึกษา

 • ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การบัญชี) มหาวิทยาลัยสยาม (2539)
 • ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี) มหาวิทยาลัยรามคำแหง (2528)

ประวัติการฝึกอบรม

 • หลักสูตรการพัฒนาบุคลากรด้านการบัญชี (Train the trainer) ภายใต้แผนการปฏิรูประบบบัญชี กรมบัญชีกลาง (2545)
 • หลักสูตร CIA PREPARATION PART 1-4 กรมบัญชีกลาง (2546)
 • ผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐมืออาชีพ สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย (2549)
 • หลักสูตรการจัดทำแผนพัฒนาขีดสมรรถนะองค์การโดยใช้แนวคิดเทียบเคียงต้นแบบ สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ด (2550)ี
 • หลักสูตรกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรมนุษย์แนวใหม่สำหรับผู้บริหาร กรมบัญชีกลาง (2553)
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง : ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์และคุณธรรม รุ่นที่ 72 สำนักงาน ก.พ. (2554)
 • หลักสูตรนักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตระดับสูง (นปยส.) รุ่นที่ 5 สำนักงาน ป.ป.ช. (2557)

ประสบการณ์ทำงาน

 • ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบการเงินการคลัง
 • รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง
 • ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
 • ผู้อำนวยการสำนักบริหารการรับ-จ่ายเงินภาครัฐ
 • ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านพัฒนาเงินนอกงบประมาณ

เมนู

โซเชียลมีเดีย & แผนที่