การศึกษา

 • บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (2551)
 • รัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (2537)
 • นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (2521)


ประวัติการฝึกอบรม

 • การป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 50 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (2550)
 • ผู้บริหารระดับสูง (วตท.) รุ่นที่ 13 สถาบันวิทยาการตลาดทุน (2555)
 • ผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บ.ย.ส.) รุ่นที่ 11 วิทยาลัยการยุติธรรม สำนักงานศาลยุติธรรม (2551)
 • ผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ (TEPCoT) รุ่นที่ 7 สถาบันวิทยาการการค้า (2557)
 • Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL9) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (2560)
 • Successful Formulation & Execution of Strategy : SFE รุ่นที่ 27 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (2559)
 • Ethical Leadership Program (ELP) รุ่นที 1 (2558)
 • ผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่นที่ 5 สถาบันวิทยาการพลังงาน (2557)
 • Role of the Chairman Program : RCP รุ่นที่ 32 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (2556)
 • Audit Committee Program : ACP  รุ่นที่ 41 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (2555)
 • การกำกับดูแลกิจการสำหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน (Public Director Institute : PDI) รุ่นที่ 1 สถาบันพระปกเกล้าร่วมกับกระทรวงการคลัง (2552)          
 • Directors Certification Program รุ่นที่ 71 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (2549)
 • นักบริหารระดับสูง (นบส.) รุ่นที่ 46 สำนักงาน ก.พ. (2549)
 • Executive Development Program, Kellogg, School of Management, Northwestern University, U.S.A. (2547)
 • การบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน รุ่นที่ 3 สถาบันพระปกเกล้า (2546)
 • Middle Management Professional, Revenue Canada, Quebec, Canada (2540)
 • Financial Management, กองทัพอากาศ สหรัฐอเมริกา Texas, U.S.A. (2539)

 

ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน

 • กรรมการกฤษฎีกา
 • กรรมการ/ประธานกรรมการตรวจสอบ ธนาคารแห่งประเทศไทย
 • กรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ
 • กรรมการ/ประธานกรรมการตรวจสอบ สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ
 • กรรมการสถาบันบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
 • กรรมการตรวจสอบ สำนักงานศาลปกครอง
 • กรรมการสภาสถาบันพระปกเกล้า


ประสบการณ์ทำงาน

 • อธิบดีกรมบัญชีกลาง (2555-2559)
 • รองปลัดกระทรวงการคลัง หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านทรัพย์สิน (2554-2555)
 • ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง (2553-2554)
 • ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบการเงินการคลัง กรมบัญชีกลาง (2551-2553)


ประสบการณ์ทำงานในฐานะกรรมการในรัฐวิสาหกิจ

 • การไฟฟ้านครหลวง (2561-2564)
 • บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (2559-2563)
 • บริษัท โรงแรมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จำกัด (2561)
 • ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (2558-2559)
 • ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (2556-2558)
 • บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) (2555-2560)
 • ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (2554-2556)
 • บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด (2553-2554)
 • สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล (2553-2554)
 • การประปานครหลวง (2552-2558)
 • บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (2552-2553)
 • บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็ม. เอฟ. ซี. จำกัด (2549)
 • องค์การสวนพฤกษศาสตร์ (2548-2552)
 • บริษัท อู่กรุงเทพ จำกัด (2546-2549)

 

เมนู

โซเชียลมีเดีย & แผนที่