การศึกษา

 • บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • บัญชีบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) สาขาสอบบัญชี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย  

ประวัติการฝึกอบรม

 • โครงการอบรมหลักสูตรการเสริมสร้างพลังความเป็นผู้นำ รุ่นที่ 5 (2562)­
 • โครงการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐ (CGIA) หลักสูตร Comprehensive (2559)
 • โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การปฏิบัติงานในระบบจัดซื้อจัดจ้าง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ระยะที่ 3 และแนวทางปฏิบัติในการจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market: e-market) และด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding: e-bidding) (2558)
 • โครงการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐ (CGIA) หลักสูตร Advance ด้าน Consulting (2557)
 • โครงการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐ (CGIA) หลักสูตร Intermediate ด้าน Consulting (2556)
 • โครงการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐ (CGIA) หลักสูตร Advance ด้าน Information Technology (2555)
 • โครงการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐ (CGIA) หลักสูตร Intermediate ด้าน Information Technology  (2551)
 • Value-Added Business Control The Right way to Manage Risk สมาคมผู้ตรวจสอบภายใน (2548)

ประสบการณ์ทำงาน

 • ผู้อำนวยการกอง (ผู้อำนวยการเฉพาะด้านวิชาการคลังสูง) กองสวัสดิการรักษาพยาบาล กรมบัญชีกลาง
 • ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านพัฒนาระบบสวัสดิการรักษาพยาบาล
 • ผู้อำนวยการกองระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐและราคากลาง
 • ผู้แทนกระทรวงการคลัง ในคณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ จังหวัดภูเก็ตกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง  ปี 2562
 • ผู้แทนกรมบัญชีกลาง ในคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนการแพทย์ฉุกเฉิน สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ปี 2562
 • ผู้ช่วยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานสถาบันพระปกเกล้า สถาบันพระปกเกล้าปี 2559 - 2562
 • ผู้ช่วยผู้สอบบัญชีสภากาชาดไทย สภากาชาดไทย ปี 2548 - 2551

เมนู

โซเชียลมีเดีย & แผนที่