การศึกษา

  • บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง 
  • บัญชีบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2 สาขา การตรวจสอบบัญชี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย


ประวัติการฝึกอบรม

  • ผู้อำนวยการกองสวัสดิการรักษาพยาบาล
  • ผู้อำนวยการกลุ่มงานกำกับและตรวจสอบระบบสวัสดิการรักษาพยาบาล  กองสวัสดิการรักษาพยาบาล กรมบัญชีกลาง
  • นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ กรมบัญชีกลาง
  • นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง

ประสบการณ์ทำงาน

  • ผู้อำนวยการกองสวัสดิการรักษาพยาบาล
  • ผู้อำนวยการกลุ่มงานกำกับและตรวจสอบระบบสวัสดิการรักษาพยาบาล  กองสวัสดิการรักษาพยาบาล กรมบัญชีกลาง
  • นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ กรมบัญชีกลาง
  • นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง

เมนู

โซเชียลมีเดีย & แผนที่