การศึกษา

 • ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยบูรพา
 • ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการทั่วไป) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 • ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกริก
 • ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ประวัติการฝึกอบรม

 • Training Program on Leadership Development and Management in the 21th Century
 • นักบริหารระดับสูง : ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์และคุณธรรม (นบส.1)รุ่นที่ 83
 • ความรอบรู้ AEC เพื่อผู้บริหาร
 • การปรับเปลี่ยนบทบาทของกรมบัญชีกลางภายใต้การปฏิรูประบบบริหารการคลังภาครัฐ
 • การจัดทำแผนพัฒนาขีดสมรรถนะองค์กรโดยใช้แนวคิดเทียบเคียงแบบ(Benchmarking)

ประสบการณ์ทำงาน

 • ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบการเงินการคลัง
 • รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง
 • ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่
 • คลังจังหวัดลพบุรี
 • คลังจังหวัดสุโขทัย
 • คลังจังหวัดแพร่

เมนู

โซเชียลมีเดีย & แผนที่