การศึกษา

  • ปริญญาโท การจัดการภาครัฐและเอกชนมหาบัญฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาตร์
  • ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (คอมพิวเตอร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

ประวัติการฝึกอบรม

  • หลักสูตรบริหารระดับสูง : ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์และคุณธรรม สำนักงาน กพ.
  • หลักสูตร Global e-government Leadership Program ประเทศเกาหลีใต้
  • หลักสูตร ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงภาครัฐ EGA Thailand สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์

ประสบการณ์ทำงาน

  • ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบบริหารการคลัง
  • ที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบบริหารการคลัง
  • ที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
  • ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

เมนู

โซเชียลมีเดีย & แผนที่