การศึกษา

  • ปริญญาโท การจัดการภาครัฐและเอกชนมหาบบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาตร์
  • ปริญญาโท วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (คอมพิวเตอร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

ประวัติการฝึกอบรม

  • หลักสูตรบริหารระดับสูง : ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์และคุณธรรม สำนักงาน กพ.
  • หลักสูตร Global e-government Leadership Program ประเทศเกาหลีใต้
  • หลักสูตร ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงภาครัฐ EGA Thailand สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์

ตำแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน

  • กรรมการ บริษัท TOT จำกัด (มหาชน)
  • กรรมการ กรุงไทยคอมพิวเตอร์ เซอร์วิสเสช จำกัด
  • กรรมการ สหโรงแรมและการท่องเที่ยว จำกัด

ประสบการณ์ทำงาน

  • ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบบริหารการคลัง

เมนู

โซเชียลมีเดีย & แผนที่