การศึกษา

 • ปริญญาโท การจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต สาขาการบริหารจัดการภาครัฐและภาคเอกชน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประวัติการฝึกอบรม

 • การวิเคราะห์และประเมินผลโครงการวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ บันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • Total Quality Management and Benchmarking for Business  Excellence สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
 • Creative Thinking for Auditor and Quick Response  Auditing Gradiated School USDA:USA
 • Certified Professional Government Internal Auditing (CPGIA)  กรมบัญชีกลาง
 • การจัดทำแผนพัฒนาขีดสมรรถนะองค์กรโดยใช้แนวคิดเทียบเคียงต้นแบบ สถาบันส่งเสริมกิจการบ้านเมืองที่ดี
 • การพัฒนาผู้บริหารระดับสูงในยุคโลกาภิวัฒน์รุ่นที่5 สถาบันวิจัยเศรษฐกิจการคลัง
 • นักบริหารการคลัง(นบค.)รุ่นที่2 สถาบันวิทยาการเศรษฐกิจและการคลัง
 • นักบริหารระดับสูง(ส.นบส.)รุ่นที่7 สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน

ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน

 • กรรมการและผู้จัดการโครงการ มูลนิธิวิจัยและพัฒนาการเงินการคลัง

ประสบการณ์ทำงาน

 • ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบบัญชี กรมบัญชีกลาง
 • ผู้อำนวยการกองตรวจสอบภาครัฐ
 • ผู้อำนวยกาสำนักมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ
 • ผู้อำนวยการสำนักการเงินการคลัง
 • ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาระบบตรวจสอบภาครัฐ

เมนู

โซเชียลมีเดีย & แผนที่