การศึกษา

 • บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยแม่โจ้
 • บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประวัติการฝึกอบรม

 • นักบริหารระดับสูง : ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์และคุณธรรม (นบส.) รุ่นที่ 76
 • Executive Program for Senior Management 2007 โครงการพัฒนาบุคลากร ให้เป็นนักบริหารมืออาชีพสำหรับข้าราชการระดับสูงของกระทรวงการคลัง
 • Intensive English Training Course For Government Officials
 • ศึกษาดูงานด้านระบบเบิกจ่ายเงินจากคลังและระบบ e-Payment (Touch and go) ณ สหพันธรัฐมาเลเซีย

ประสบการณ์ทำงาน

 • ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง
 • ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบการเงินการคลัง
 • รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง
 • ผู้อำนวยการกองระบบการคลังภาครัฐ
 • ผู้อำนวยการสำนักกำกับและพัฒนาระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์
 • ผู้อำนวยการสำนักบริหารการรับ-จ่ายเงินภาครัฐ
 • คลังเขต 5 จังหวัดเชียงใหม่
 • คลังจังหวัดเชียงใหม่
 • คลังจังหวัดลำปาง
 • คลังจังหวัดพิษณุโลก

เมนู

โซเชียลมีเดีย & แผนที่