การศึกษา

   • ปริญญาโท สาขา รัฐศาสตร์มหาบัณฑิต การบริหารจัดการสาธารณะ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประเทศไทย
   • ปริญญาตรี สาขา บริหารธุรกิจบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคําแหง ประเทศไทย
   • ปริญญาตรี สาขา นิติศาสตร์บัณฑิต คณะรัฐศาสตร์, มหาวิทยาลัยรามคําแหง ประเทศไทย
   • ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางกฎหมายมหาชน , มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประเทศไทย

   ประวัติการฝึกอบรม

   • ศึกษาดูงานเกี่ยวกับการจัดการวิทยาลัยชุมชนทั้งระบบที่ประเทศสหรัฐอเมริกา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (2547)
   • Mini Master of Management Program สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์ (2548)
   • การพัฒนานักบริหารของกระทรวงการคลัง (Executive Development Program (EDP)) มูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง (2554)
   • ประชุม/สัมมนา เพื่อกำหนดทิศทางและยุทธศาสตร์กรมบัญชีกลางประจำปีงบประมาณ กรมบัญชีกลาง (2555)
   • สัมมนา TU – ASEAN FORUM ครั้งที่ 5 เรื่อง “ความคืบหน้าการเตรียมความพร้อม สู่ประชาคมอาเซียนของไทย” ศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (2546)
   • การประชุมทางวิชาการระดับชาติว่าด้วยงานยุติธรรม ครั้งที่ 11 หัวข้อ “พลิกโฉมกระบวนการยุติธรรมนำไทยสู่อาเซียน 2558 (Reinventing Thailand’s Justice System Toward ASEAN 2015) สำนักงานกิจการยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม (2556)
   • นักบริหารงานยุติธรรม หลักสูตร “อัยการจังหวัด” รุ่นที่ 33 สำนักงานอัยการสูงสูด (2557)
   • นักบริหารการคลัง (นบค.) รุ่นที่ 5 มูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง ร่วมกับสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง (2558)

   ตำแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน

   • ที่ปรึกษาโครงการด้านการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุภาครัฐ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย

   ประสบการณ์ทำงาน

   • รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง
   • เลขานุการกรม
   • ผู้อำนวยการกองกฎหมาย
   • ผู้อำนวยการสำนักกฎหมาย
   • ผู้อำนวยการสำนักความรับผิดทางแพ่ง
   • นิติกรเชี่ยวชาญ สำนักกฎหมาย
   • นิติกร 8 ว สำนักกฎหมาย

   เมนู

   โซเชียลมีเดีย & แผนที่