การศึกษา

 • รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารจัดการสาธารณะ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • บริหารธุรกิจบัณฑิต (บริหารทั่วไป) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางกฎหมายมหาชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติการฝึกอบรม

 • ศึกษาดูงานเกี่ยวกับการจัดการวิทยาลัยชุมชนทั้งระบบที่ประเทศสหรัฐอเมริกา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (2547)
 • Mini Master of Management Program สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์ (2548)
 • การพัฒนานักบริหารของกระทรวงการคลัง (Executive Development Program (EDP)) มูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง (2554)
 • ประชุม/สัมมนา เพื่อกำหนดทิศทางและยุทธศาสตร์กรมบัญชีกลางประจำปีงบประมาณ กรมบัญชีกลาง (2555)
 • สัมมนา TU – ASEAN FORUM ครั้งที่ 5 เรื่อง “ความคืบหน้าการเตรียมความพร้อม สู่ประชาคมอาเซียนของไทย” ศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (2546)
 • การประชุมทางวิชาการระดับชาติว่าด้วยงานยุติธรรม ครั้งที่ 11 หัวข้อ “พลิกโฉมกระบวนการยุติธรรมนำไทยสู่อาเซียน 2558 (Reinventing Thailand’s Justice System Toward ASEAN 2015) สำนักงานกิจการยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม (2556)
 • นักบริหารงานยุติธรรม หลักสูตร “อัยการจังหวัด” รุ่นที่ 33 สำนักงานอัยการสูงสูด (2557)
 • นักบริหารการคลัง (นบค.) รุ่นที่ 5 มูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง ร่วมกับสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง (2558)

ประสบการณ์ทำงาน

 • ผู้อำนวยการกองกฎหมาย
 • ผู้อำนวยการสำนักกฎหมาย
 • ผู้อำนวยการสำนักความรับผิดทางแพ่ง
 • นิติกรเชี่ยวชาญ สำนักกฎหมาย
 • นิติกร 8 ว สำนักกฎหมาย

เมนู

โซเชียลมีเดีย & แผนที่