การศึกษา

 • บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • บริหารธุรกิจ สาขาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 • บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ประวัติการฝึกอบรม

 • ประกาศนียบัตรกฎหมายมหาชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (พ.ศ.2537)
 • ประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารเศรษฐกิจสาธารณะสำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 1 สถาบันพระปกเกล้า (พ.ศ.2546)
 • นักบริหารระดับสูง (นบส) รุ่นที่ 41 สำนักงาน ก.พ.
 • หลักสูตรการกำกับดูแลกิจการสำหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน รุ่นที่ 5 สถาบันพระปกเกล้า (พ.ศ.2554)
 • หลักสูตรนักบริหารการยุติธรรมทางปกครอง รุ่นที่ 1 (บยป.) ศาลปกครอง (พ.ศ.2554-2555)
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยากรตลาดทุน รุ่นที่ 15
 • หลักสูตรนักบริหารการงบประมาณระดับสูง รุ่นที่ 1 (นงส.) สำนักงบประมาณ  (พ.ศ.2558)
 • หลักสูตรนักบริหารระดับสูงด้านการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและการลงทุน (วธอ.) รุ่นที่ 4 (พ.ศ.2560)
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน รุ่นที่ 13 (วพน.) สถาบันวิทยาการพลังงาน(พ.ศ. 2560 – 2561)

ประสบการณ์ทำงาน

 • รองเลขาธิการ สถาบันพระปกเกล้า
 • ผู้ช่วยเลขาธิการ สถาบันพระปกเกล้า 
 • ผู้อำนวยการสำนักงานเลขาธิการ สถาบันพระปกเกล้า
 • หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์ กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง
 • นักวิชาการคลัง กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง
 • เจ้าพนักงานการคลัง กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง

เมนู

โซเชียลมีเดีย & แผนที่