การศึกษา

 • Master of Public Administration Central Michigan University สหรัฐอเมริกา (2541)
 • ปริญญาโท บัญชีมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2523)
 • ปปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (2520)

ประวัติการฝึกอบรม

 • นักบริหารระดับสูง หลักสูตรที่ 1 รุ่นที่ 55 (2550)
 • International Defense Management Course รุ่นที่ 94-2 (2537)
 • เจ้าหน้าที่ระดับบริหาร รุ่นที่ 21 (2537)
 • การใช้ระบบ Micro Computer (2535)
 • เทคนิคการเป็นหัวหน้างาน รุ่นที่ 13 (2534)
 • Finance and Management (2529)

ประสบการณ์ทำงาน

 • รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง
 • ผู้อำนวยการกองตรวจสอบภาครัฐ
 • ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานด้านการบัญชีภาครัฐ

เมนู

โซเชียลมีเดีย & แผนที่