โครงการอบรมสัมมนา “การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ”

รายละเอียด
มูลนิธิวิจัยและพัฒนาการเงินการคลัง จัดโครงการอบรมสัมมนา “การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ”

เรื่อง “ข้อกำหนดและแนวทางปฏิบัติการจ้างที่ปรึกษา” ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2566 จำนวน 1 วัน อัตราค่าลงทะเบียนคนละ 1,000 บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน) เวลา 09.00 น. ถึง 16.00 น.  สำหรับผู้บริหาร เจ้าหน้าที่พัสดุของหน่วยงานภาครัฐ ผู้ที่เกี่ยวข้องในงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐและผู้ที่สนใจทั่วไป ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting


เอกสารและรูปภาพที่เกี่ยวข้อง


เมนู

โซเชียลมีเดีย & แผนที่