โครงการพัฒนามาตรฐานอาชีพงานจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุ กฟผ. รุ่นที่ 2

รายละเอียด

Posted at 28 Sep 2022

วันพุธที่ 28 กันยายน 2565

มูลนิธิวิจัยและพัฒนาการเงินการคลังจัดอบรมให้แก่บุคลากรของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

หลักสูตร โครงการพัฒนามาตรฐานอาชีพงานจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุ กฟผ. รุ่นที่ 2 (จำนวน 12 วัน อบรมเป็นช่วงๆ)

เวลา 9.00 – 12.00 น. 

หัวข้อวิชา : แนวทางการตรวจสอบของ สตง.

วิทยากร : คุณมณเฑียร เจริญผล

ตำแหน่ง : รองผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน


เวลา 13.00 – 16.00 น. 

หัวข้อวิชา : ความรับผิดทางละเมิด

วิทยากร : คุณสายฝน  โชชัย

ตำแหน่ง : ผู้เชี่ยวชาญด้านการตรวจสอบสำนวน กรมบัญชีกลางเมนู

โซเชียลมีเดีย & แผนที่