โครงการพัฒนามาตรฐานอาชีพงานจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุ กฟผ. รุ่นที่ 2

รายละเอียด

Posted at 23 Sep 2022

วันศุกร์ที่ 23 กันยายน 2565

มูลนิธิวิจัยและพัฒนาการเงินการคลังจัดอบรมให้แก่บุคลากรของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

หลักสูตร โครงการพัฒนามาตรฐานอาชีพงานจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุ กฟผ. รุ่นที่ 2 (จำนวน 12 วัน อบรมเป็นช่วงๆ)

เวลา 9.00 – 12.00 น. 

หัวข้อวิชา : การบริหารพัสดุ

วิทยากร : คุณมงคล แสงหิรัญ

ตำแหน่ง : นายกสมาคมนักบริหารพัสดุแห่งประเทศไทย


เวลา 13.00 – 16.00 น. 

หัวข้อวิชา : กรณีศึกษา การพิจารณาอุทธรณ์ / ทิ้งงาน

วิทยากร : คุณสามารถ แสงรินทร์

ตำแหน่ง : นิติกรชำนาญการ กองการพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลางเมนู

โซเชียลมีเดีย & แผนที่