โครงการพัฒนามาตรฐานอาชีพงานจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุ กฟผ. รุ่นที่ 2

รายละเอียด

Posted at 09 Sep 2022

วันศุกร์ที่ 9 กันยายน 2565

มูลนิธิวิจัยและพัฒนาการเงินการคลังจัดอบรมให้แก่บุคลากรของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

หลักสูตร โครงการพัฒนามาตรฐานอาชีพงานจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุ กฟผ. รุ่นที่ 2 (จำนวน 12 วัน อบรมเป็นช่วงๆ)

เวลา 9.00 – 12.00 น. 

หัวข้อวิชา : การจัดทำสัญญา หลักประกัน การบริหารสัญญาและการตรวจรับพัสดุ

วิทยากร : คุณศิริกัญญา รุนประโคน

ตำแหน่ง : นิติกรชำนาญการพิเศษ กองการพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง


เวลา 13.00 – 16.00 น. 

หัวข้อวิชา : หลักเกณฑ์การจัดซื้อจัดจ้างของรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวกับการพาณิชย์โดยตรง  การจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง การกำหนด Spec. และเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกผู้เสนอราคา

วิทยากร : คุณทักษพร รักอยู่

ตำแหน่ง : นิติกรชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านพัฒนาระบบงานพัสดุ กรมบัญชีกลางเมนู

โซเชียลมีเดีย & แผนที่