โครงการพัฒนามาตรฐานอาชีพงานจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุ กฟผ. รุ่นที่ 2

รายละเอียด

Posted at 08 Sep 2022

วันพฤหัสบดีที่ 8 กันยายน 2565

มูลนิธิวิจัยและพัฒนาการเงินการคลังจัดอบรมให้แก่บุคลากรของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

หลักสูตร โครงการพัฒนามาตรฐานอาชีพงานจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุ กฟผ. รุ่นที่ 1 (จำนวน 12 วัน อบรมเป็นช่วงๆ)

เวลา 9.00 – 12.00 น. 

หัวข้อวิชา : การจัดทำร่างเอกสารประกาศประกวดราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ รายงานขอซื้อขอจ้าง และการแต่งตั้งคณะกรรมการต่างๆ 

วิทยากร : คุณลิขิต อุไรรางกูล

ตำแหน่ง : นักวิชาการคลัง รักษาการในตำแหน่ง นักวิชาการคลัง ชำนาญการพิเศษ กองการพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง


เวลา 13.00 – 16.00 น. 

หัวข้อวิชา : การพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

วิทยากร : คุณสุธาสินี ศรีมานะศักดิ์

ตำแหน่ง : นิติกรชำนาญการ กองการพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลางเมนู

โซเชียลมีเดีย & แผนที่