โครงการพัฒนามาตรฐานอาชีพงานจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุ กฟผ. รุ่นที่ 1

รายละเอียด

Posted at 05 Aug 2022

วันศุกร์ที่ 5 สิงหาคม 2565

มูลนิธิวิจัยและพัฒนาการเงินการคลังจัดอบรมให้แก่บุคลากรของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

หลักสูตร โครงการพัฒนามาตรฐานอาชีพงานจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุ กฟผ. รุ่นที่ 1 (จำนวน 12 วัน อบรมเป็นช่วงๆ)

เวลา 9.00 – 12.00 น. 

หัวข้อวิชา : การจัดทำสัญญา หลักประกัน การบริหารสัญญาและการตรวจรับพัสดุ

วิทยากร : คุณศิริกัญญา รุนประโคน

ตำแหน่ง : นิติกรชำนาญการพิเศษ กองการพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง


เวลา 13.00 – 16.00 น. 

หัวข้อวิชา : แนวทางการตรวจสอบของ สตง.

วิทยากร : คุณมณเฑียร เจริญผล

ตำแหน่ง : รองผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเมนู

โซเชียลมีเดีย & แผนที่