โครงการพัฒนามาตรฐานอาชีพงานจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุ กฟผ. รุ่นที่ 1

รายละเอียด

Posted at 01 Aug 2022

วันจันทร์ที่ 1 สิงหาคม 2565

มูลนิธิวิจัยและพัฒนาการเงินการคลังจัดอบรมให้แก่บุคลากรของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

หลักสูตร โครงการพัฒนามาตรฐานอาชีพงานจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุ กฟผ. รุ่นที่ 1 (จำนวน 12 วัน อบรมเป็นช่วงๆ)

เวลา 9.00 – 10.30 น. 

หัวข้อวิชา : กฎหมายการเงินการคลังที่เกี่ยวข้อง

วิทยากร : คุณญาณี แสงศรีจันทร์

ตำแหน่ง : อดีตผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง


เวลา 10.30 – 12.00 น. 

หัวข้อวิชา : กฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง

วิทยากร : คุณอติโชค ผลดี

ตำแหน่ง :  อดีตเลขาธิการสำนักงานศาลปกครอง


เวลา 13.00 – 16.00 น. 

หัวข้อวิชา : พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง

วิทยากร : คุณชุณหจิต สังข์ใหม่

ตำแหน่ง :  รองปลัดกระทรวงการคลังเมนู

โซเชียลมีเดีย & แผนที่