โครงการเสวนาด้านการกำกับดูแลที่ดี เรื่อง มุมมองการบริหารการตรวจสอบภายในกับ ม.79

รายละเอียด

Posted at 16 Dec 2021

วันพฤหัสบดีที่ 16 ธันวาคม 2564 เวลา 13.30 – 16.30 น. มูลนิธิฯ ได้จัดอบรมโครงการเสวนาด้านการกำกับดูแลที่ดี เรื่อง มุมมองการบริหารการตรวจสอบภายในกับ ม.79 ให้แก่ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบภายใน ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ ผู้บริหาร ผู้ตรวจสอบภายใน หน่วยรับตรวจในหน่วยงานต่างๆ และผู้สนใจทั่วไป ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting โดยไม่เก็บค่าลงทะเบียน 

ในช่วงแรกประธานมูลนิธิฯ กล่าวเปิดโครงการเสวนา จากนั้นเป็นการบรรยายหัวข้อวิชา อำนาจหน้าที่กรรมการตรวจสอบ การประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในและหนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง โดยคุณอุไรวรรณ รุกขวัฒนกุล ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านพัฒนาระบบงานตรวจสอบภายในจากกรมบัญชีกลางและตั้งแต่เวลา 14.30 – 16.30 น. เป็นการเสวนาเรื่อง มุมมองการบริหารการตรวจสอบภายในกับ ม.79 โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่านดังนี้ คุณดุสิต เขมะศักดิ์ชัย สมาชิกวุฒิสภา ดร.ศุภมิตร เตชะมนตรีกุล กรรมการในคณะกรรมการประเมินผลการประกันคุณภาพการตรวจสอบภายในภาครัฐ กรมบัญชีกลาง และคุณวัชรา มณีปกรณ์ นายกสมาคมผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐ ซึ่งคุณพรวิลัย เดชอมรชัย รองประธานกรรมการมูลนิธิวิจัยและพัฒนาการเงินการคลัง เป็นผู้ดำเนินรายการ
เมนู

โซเชียลมีเดีย & แผนที่