โครงการพัฒนามาตรฐานอาชีพงานจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุ กฟผ. ประจำปี 2564 รุ่นที่ 2

รายละเอียด

Posted at 29 Nov 2021

วันจันทร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2564

มูลนิธิวิจัยและพัฒนาการเงินการคลังจัดอบรมให้แก่บุคลากรของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

หลักสูตร โครงการพัฒนามาตรฐานอาชีพงานจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุ กฟผ. ประจำปี 2564 รุ่นที่ 2

เวลา 9.00-12.00 น. 

หัวข้อวิชา : แนวทางการตรวจสอบของ สตง.

วิทยากร : คุณสุทธิพงษ์  บุญนิธิ

ตำแหน่ง : รองผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน


เวลา 13.00-16.00 น. 

หัวข้อวิชา : แนวทางการตรวจสอบของ ป.ป.ช.

วิทยากร : คุณนิวัติไชย  เกษมมงคล

ตำแหน่ง : เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเมนู

โซเชียลมีเดีย & แผนที่