โครงการอบรมสัมมนา หลักสูตร การบริหารคลังพัสดุและการส่งมอบ (Supplies Management) ประจำปี 2564

รายละเอียด

Posted at 26 Nov 2021

วันศุกร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2564

มูลนิธิวิจัยและพัฒนาการเงินการคลังจัดอบรมให้แก่บุคลากรของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

หลักสูตร การบริหารคลังพัสดุและการส่งมอบ (Supplies Management) ประจำปี 2564

เวลา 9.00 – 11.00 น. 

หัวข้อวิชา : เครื่องมือและเทคโนโลยีสำหรับสนับสนุนการบริหารพัสดุและการส่งมอบ

วิทยากร : ดร. ปิยะเนตร  นาคสีดี

ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำสาขาโลจิสติกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย


เวลา 11.00 - 12.00 น.

เวลา 13.00 – 16.00 น. 

หัวข้อวิชา : กรณีศึกษา

วิทยากร : คุณกุลสตรี เนื่องจำนงค์

ตำแหน่ง :  - ผู้เชี่ยวชาญด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

             - ผู้บริหารระดับสูง บริษัท KCG  Corporation Co.,Ltd

             - กรรมการบริษัท KN Business and Consulting Co.,Ltd

             - ที่ปรึกษาด้านบริหารโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
เมนู

โซเชียลมีเดีย & แผนที่