โครงการอบรมสัมมนา หลักสูตร การบริหารคลังพัสดุและการส่งมอบ (Supplies Management) ประจำปี 2564

รายละเอียด

Posted at 25 Nov 2021

วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤศจิกายน 2564

มูลนิธิวิจัยและพัฒนาการเงินการคลังจัดอบรมให้แก่บุคลากรของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

หลักสูตร การบริหารคลังพัสดุและการส่งมอบ (Supplies Management) ประจำปี 2564

เวลา 9.00 – 16.00 น. 

(ช่วงเช้า)

หัวข้อวิชา : การบริหารจัดการการจัดเก็บสินค้าและพัสดุคงคลัง (Storage System and Warehouse Management)

(ช่วงบ่าย)

หัวข้อวิชา : การบริหารจัดการทรัพย์สิน (Asset Management)

วิทยากร : ดร. มณิสรา  บารมีชัย

ตำแหน่ง : หัวหน้าสาขาวิศวกรรมโลจิสติกส์  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเมนู

โซเชียลมีเดีย & แผนที่