โครงการอบรมสัมมนา หลักสูตร การบริหารคลังพัสดุและการส่งมอบ (Supplies Management) ประจำปี 2564

รายละเอียด

Posted at 23 Nov 2021

วันอังคารที่ 23 พฤศจิกายน 2564

มูลนิธิวิจัยและพัฒนาการเงินการคลังจัดอบรมให้แก่บุคลากรของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

หลักสูตร การบริหารคลังพัสดุและการส่งมอบ (Supplies Management) ประจำปี 2564

เวลา 9.00 – 16.00 น. 

หัวข้อวิชา : การจัดการการขนส่งและกระจายสินค้าเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน (Transportation and Distribution Management)

วิทยากร : ดร. วิชญุตร์  งามสะอาด

ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
เมนู

โซเชียลมีเดีย & แผนที่