โครงการอบรมสัมมนา หลักสูตร การบริหารคลังพัสดุและการส่งมอบ (Supplies Management) ประจำปี 2564

รายละเอียด

Posted at 22 Nov 2021

วันจันทร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2564

มูลนิธิวิจัยและพัฒนาการเงินการคลังจัดอบรมให้แก่บุคลากรของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

หลักสูตร การบริหารคลังพัสดุและการส่งมอบ (Supplies Management) ประจำปี 2564

เวลา 9.00 – 12.00 น. 

หัวข้อวิชา : การจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจรับพัสดุภาครัฐ และการบริหารพัสดุภาครัฐ

วิทยากร : คุณนงนุษ  มหาวงศ์

ตำแหน่ง : คลังจังหวัดนครนายก กรมบัญชีกลาง


เวลา 13.00 – 16.00 น. 
หัวข้อวิชา : การบริหารจัดการโลจิสติกส์ และ Supply Chain
วิทยากร : ดร. มณิสรา  บารมีชัย
ตำแหน่ง :  หัวหน้าสาขาวิศวกรรมโลจิสติกส์  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย


เมนู

โซเชียลมีเดีย & แผนที่