โครงการพัฒนามาตรฐานอาชีพงานจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุ กฟผ. ประจำปี 2564 รุ่นที่ 2

รายละเอียด

Posted at 19 Nov 2021

วันศุกร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2564

มูลนิธิวิจัยและพัฒนาการเงินการคลังจัดอบรมให้แก่บุคลากรของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

หลักสูตร โครงการพัฒนามาตรฐานอาชีพงานจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุ กฟผ. ประจำปี 2564 รุ่นที่ 2

เวลา 9.00 – 12.00 น. 

หัวข้อวิชา : การบริหารพัสดุ

วิทยากร : คุณยุบล  ปกป้อง

ตำแหน่ง : คลังจังหวัดพิจิตร  สำนักงานคลังจังหวัดพิจิตร กรมบัญชีกลาง


เวลา 13.00-16.00 น. 

หัวข้อวิชา : ความรับผิดทางละเมิด

วิทยากร : คุณสายฝน  โชชัย

ตำแหน่ง  : ผู้เชี่ยวชาญด้านการตรวจสอบสำนวน กองละเมิดและแพ่ง กรมบัญชีกลางเมนู

โซเชียลมีเดีย & แผนที่