โครงการพัฒนามาตรฐานอาชีพงานจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุ กฟผ. ประจำปี 2564 รุ่นที่ 2

รายละเอียด

Posted at 19 Nov 2021

วันพฤหัสบดีที่ 18 พฤศจิกายน 2564

มูลนิธิวิจัยและพัฒนาการเงินการคลังจัดอบรมให้แก่บุคลากรของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

หลักสูตร โครงการพัฒนามาตรฐานอาชีพงานจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุ กฟผ. ประจำปี 2564 รุ่นที่ 2

เวลา 9.00-12.00 น. 

หัวข้อวิชา : กรณีศึกษา การพิจารณาอุทธรณ์ / ทิ้งงาน

วิทยากร : คุณสามารถ  แสงรินทร์

ตำแหน่ง : นิติกรชำนาญการ กองการพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง


เวลา 13.00-16.00 น. 

หัวข้อวิชา : กรณีศึกษา  การวินิจฉัยข้อกฎหมาย

วิทยากร : คุณลิขิต  อุไรรางกูล

ตำแหน่ง : นิติกรชำนาญการพิเศษ

กองการพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลางเมนู

โซเชียลมีเดีย & แผนที่