โครงการพัฒนามาตรฐานอาชีพงานจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุ กฟผ. ประจำปี 2564 รุ่นที่ 2

รายละเอียด

Posted at 15 Nov 2021

วันจันทร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2564

เวลา 9.00 – 16.00 น. 

มูลนิธิวิจัยและพัฒนาการเงินการคลังจัดอบรมให้แก่บุคลากรของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

หลักสูตร โครงการพัฒนามาตรฐานอาชีพงานจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุ กฟผ. ประจำปี 2564 รุ่นที่ 2

(เช้า)

หัวข้อวิชา ฝึกปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างในระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) การจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง และการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(บ่าย)

หัวข้อวิชา ฝึกปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างในระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) วิธีคัดเลือก

วิทยากร :

1. คุณธนะโชค รุ่งธิปานนท์

ตำแหน่ง ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านพัฒนาระบบงานพัสดุ 


ผู้ช่วยวิทยากร :

2. คุณนงนุษ  มหาวงศ์

คลังจังหวัดนครนายก

3. คุณสุพัตรา ชนไธสง

นักวิชาการคลังชำนาญการ

กองระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐและราคากลางเมนู

โซเชียลมีเดีย & แผนที่