โครงการอบรม หลักสูตร การจัดการและวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศด้านการจัดซื้อจัดจ้าง (Procurement Information and Analytic)

รายละเอียด

Posted at 15 Nov 2021

วันอังคารที่ 9 พฤศจิกายน 2564

มูลนิธิวิจัยและพัฒนาการเงินการคลังจัดอบรมให้แก่บุคลากรของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

หลักสูตร การจัดการและวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศด้านการจัดซื้อจัดจ้าง (Procurement Information and Analytic)

เวลา 9.00-12.00 น. 

หัวข้อวิชา : ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการวิเคราะห์ข้อมูล (Introdation to Data Analysis) และการใช้เครื่องมือเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการและวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศ

วิทยากร : 

คุณเกียรติณรงค์  วงศ์น้อย 

ตำแหน่ง : 

ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบการเงินการคลัง  กรมบัญชีกลาง


เวลา 13.00-16.00 น.

หัวข้อวิชา : การวิเคราะห์ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง 

วิทยากร : คุณรัชดา สิริภาณุพงศ์ 

ตำแหน่ง : นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ กลุ่มงานพัฒนาระบบจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ กองระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐและราคากลางเมนู

โซเชียลมีเดีย & แผนที่