การมอบเงินรางวัลให้สำนักงานคลังจังหวัด

รายละเอียด

Posted at 11 Oct 2021

เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2564 คณะกรรมการมูลนิธิวิจัยและพัฒนาการเงินการคลังมีมติให้จัดสรรเงินรางวัลให้แก่สำนักงานคลังจังหวัด ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก ประจำปี พ.ศ.2564 และผ่านเกณฑ์การประเมินศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการโดดเด่น ปี 2564 ดังมีรายชื่อดังนี้

1. ศูนย์ราชการสะดวก ประจำปี พ.ศ.2564

1.1 ระดับก้าวหน้า จำนวน 1 จังหวัด

- สำนักงานคลังจังหวัดสกลนคร

1.2 ระดับพื้นฐาน จำนวน 10 จังหวัด

- สำนักงานคลังจังหวัดขอนแก่น - สำนักงานคลังจังหวัดเลย

- สำนักงานคลังจังหวัดปัตตานี - สำนักงานคลังจังหวัดร้อยเอ็ด

- สำนักงานคลังจังหวัดพะเยา - สำนักงานคลังจังหวัดสมุทรสงคราม

- สำนักงานคลังจังหวัดมหาสารคาม - สำนักงานคลังจังหวัดหนองบัวลำภู

- สำนักงานคลังจังหวัดยโสธร - สำนักงานคลังจังหวัดอุดรธานี

2. ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการโดดเด่น ปี 2564 จำนวน 12 จังหวัด

- สำนักงานคลังจังหวัดกาญจนบุรี    - สำนักงานคลังจังหวัดกำแพงเพชร

- สำนักงานคลังจังหวัดขอนแก่น    - สำนักงานคลังจังหวัดชุมพร

- สำนักงานคลังจังหวัดนครนายก    - สำนักงานคลังจังหวัดนครพนม

- สำนักงานคลังจังหวัดยโสธร - สำนักงานคลังจังหวัดร้อยเอ็ด

- สำนักงานคลังจังหวัดลำปาง - สำนักงานคลังจังหวัดสกลนคร

- สำนักงานคลังจังหวัดสมุทรสงคราม    - สำนักงานคลังจังหวัดสตูล

เงินรางวัลรวมทั้งสิ้นเป็นเงิน 30,000 บาท ทั้งนี้ เพื่อเป็นการสนับสนุนการปฏิบัติงานของกรมบัญชีกลางรวมทั้งเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่บุคลากรของสำนักงานคลังจังหวัดข้างต้นดังกล่าว
เมนู

โซเชียลมีเดีย & แผนที่