จัดอบรมสัมมนาการเพิ่มประสิทธิภาพ การบริหารงานด้านการเงินการคลังภาครัฐ วันเสาร์ที่ 5 สิงหาคม 2560 ณ โรงแรมวีวิช จังหวัดขอนแก่น

รายละเอียด

Posted at 12 Aug 2017

มูลนิธิวิจัยและพัฒนาการเงินการคลัง ได้จัดโครงการจัดอบรมสัมมนาการเพิ่มประสิทธิภาพ
การบริหารงานด้านการเงินการคลังภาครัฐ


หัวข้อ “พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และระเบียบที่เกี่ยวข้อง”


สำหรับผู้บริหารหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานอื่นๆ ของรัฐ ผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ด้านการเงินการคลัง ตลอดจนผู้ที่สนใจทั่วไป


เมื่อวันเสาร์ที่ 5 สิงหาคม 2560 ณ โรงแรมวีวิช จังหวัดขอนแก่น

มีผู้เข้าร่วมอบรมสัมมนา จำนวน 359 คน


โดยมีนางสาวชุณหจิต สังข์ใหม่ ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบการเงินการคลัง และนางสาวสุปราณี จงธรรมวัฒน์ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านพัฒนาระบบงานพัสดุ จากกรมบัญชีกลาง เป็นวิทยากรเมนู

โซเชียลมีเดีย & แผนที่