การประชุมหารือร่วมกับกรมบัญชีกลาง

รายละเอียด

Posted at 26 Mar 2021

เมื่อวันศุกร์ที่ 26 มีนาคม 2564 เวลา 08.00 น. นายมนัส แจ่มเวหา ประธานมูลนิธิฯ และคณะกรรมการมูลนิธิฯ ได้เข้าพบนายประภาศ คงเอียด อธิบดีกรมบัญชีกลาง เพื่อชี้แจงปรัชญาและแนวทางในการดำเนินงานของมูลนิธิฯ และประชุมหารือเกี่ยวกับความร่วมมือระหว่าง 2 หน่วยงาน เพื่อให้การประสานงานในการจัดอบรมสัมมนาการให้ความรู้ด้านการเงินการคลังให้แก่บุคลากรของหน่วยงานภาครัฐ และการจัดอบรมด้าน Soft Skills ให้แก่บุคลากรของกรมบัญชีกลาง เป็นไปอย่างราบรื่น และสนับสนุนการทำงานซึ่งกันและกัน


เมนู

โซเชียลมีเดีย & แผนที่