โครงการเสวนาด้านการตรวจสอบภายใน หัวข้อ“มุมมองการประกันคุณภาพการตรวจสอบภายในภาครัฐ”

รายละเอียด

Posted at 20 Nov 2020

วันจันทร์ที่ 26 ตุลาคม 2563 เวลา 13.00 นายมนัสแจ่มเวหาประธานกรรมการมูลนิธิวิจัยและพัฒนาการเงินการคลังได้ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการเสวนาด้านการตรวจสอบภายในหัวข้อมุมมองการประกันคุณภาพการตรวจสอบภายในภาครัฐ” ห้องประชุมอาคารชั้นกรมบัญชีกลาง


โครงการเสวนาดังกล่าวเป็นการดำเนินการร่วมกันระหว่างมูลนิธิวิจัยและพัฒนาการเงินการคลังและกรมบัญชีกลางเพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้มีการพบปะและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นรวมทั้งข้อเสนอแนะที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการตรวจสอบภายในภาครัฐให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น 

 

   วิทยากรที่ให้เกียรติร่วมเสวนาประกอบด้วย

  1. นายภิญโญอินทรภักดิ์ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบภายในสำนักงานอัยการสูงสุด 

  2. นางสาววรกมลอยู่นาคผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายในสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

 3. นางสาวพิมพ์ภวดีศรีจันทร์ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายในกรมอนามัย

 4. นางสาวธัญชนกศรีอำพรนักพัฒนาสังคมชำนาญการรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายในกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

  5. นางสาววิมลศิริศรีสมุทรนักตรวจสอบภายในรักษาการหัวหน้างานตรวจสอบภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

ดำเนินรายการโดยนางสุรีพรศิริขันตยกุลผู้จัดการโครงการมูลนิธิวิจัยและพัฒนาการเงินการคลัง

   ผู้เข้าร่วมเสวนาเห็นด้วยกับการประกันคุณภาพการตรวจสอบภายในและเกณฑ์การประเมินด้าน16 ประเด็นโดยมีข้อเสนอแนะดังนี้

1) ให้เพิ่มการตรวจเยี่ยมเพื่อสัมภาษณ์หรือสอบถามการปฏิบัติงานด้วยนอกเหนือจากการตรวจประเมินจากเอกสาร

2) ให้มีการอธิบายเกณฑ์การประเมินในแต่ละประเด็นเพื่อความเข้าใจที่ถูกต้องตรงกัน

3) ควรจัดให้มีการเสริมสร้างคุณภาพการตรวจสอบภายในเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมเข้าสู่การประเมินคุณภาพ

4) ควรให้มีการสนับสนุนหรือส่งเสริมให้ผู้บริหารของหน่วยงานของรัฐเห็นความสำคัญและใช้ประโยชน์จากงานตรวจสอบภายในโดยเป็นหัวข้อหนึ่งที่แทรกอยู่ในเวทีการสัมมนาหรือชี้แจงในระดับนโยบายเมนู

โซเชียลมีเดีย & แผนที่