โครงการพัฒนามาตรฐานอาชีพงานจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุ กฟผ. ประจำปี 2563

รายละเอียด

Posted at 09 Oct 2020

มูลนิธิวิจัยและพัฒนาการเงินการคลังกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ได้ร่วมกันจัด “โครงการพัฒนามาตรฐานอาชีพงานจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุ กฟผ. ประจำปี 2563” เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุรวมทั้งยกระดับมาตรฐานอาชีพงานจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ กฟผ. ให้สามารถสนับสนุนภารกิจงานกฟผ. ทั้งในปัจจุบันและอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากกรมบัญชีกลาง หน่วยงานองค์การภาครัฐอื่นๆ และเอกชน รูปแบบการฝึกอบรมประกอบด้วยการบรรยาย กรณีศึกษาและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ สำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรมเป็นบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุสังกัด กฟผ. ทั้งจากส่วนกลางและส่วนภูมิภาค จำนวน 102 คน โครงการดังกล่าวแบ่งเป็น 2 รุ่นๆ ละ 12 วัน (อบรมเป็นช่วงๆ) โดยรุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 3 สิงหาคม – 8 กันยายน 2563 และรุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 14 กันยายน 8 ตุลาคม 2563เมนู

โซเชียลมีเดีย & แผนที่