โครงการเสวนาด้านการตรวจสอบภายใน

รายละเอียด

Posted at 21 Aug 2020

มูลนิธิวิจัยและพัฒนาการเงินการคลังและกรมบัญชีกลางได้ร่วมกันจัดโครงการเสวนาด้านการตรวจสอบภายใน หัวข้อ “ผลการตรวจสอบด้านการจัดซื้อจัดจ้างที่ภาคภูมิใจ” 

สำหรับบุคลากรของกรมบัญชีกลาง

เมื่อวันศุกร์ที่ 21 สิงหาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุม 1 อาคาร 6 ชั้น 7 กรมบัญชีกลาง

โดยนายเกียรติณรงค์ วงศ์น้อย ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบการเงินการคลัง กรมบัญชีกลาง เป็นประธานกล่าวเปิดงาน

ในวันนี้มีวิทยากรร่วมเสวนาดังนี้

  1. นางพรรณี เทียนทอง ผู้ประสานงานพัสดุ สำนักส่งเสริมสุขภาพ สำนักพัฒนาอนามัยแม่และเด็กแห่งชาติ กรมอนามัย

  2. นางกัญฑนล ภู่ระหงษ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท มิลเลเนี่ยม คอนซัลแตนท์ จำกัด/กรรมการบริหารสมาคมผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐ/อาจารย์คณะบริหารธุรกิจ สาขาการเงิน-การบัญชี วิชาการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยเอกชน

  3. นางกิ่งกาญจน์ ภู่ทองตระกูล ที่ปรึกษาด้านการเงินการคลังและการตรวจสอบภายใน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

  4. นางสาวพิมพ์ภวดี ศรีจันทร์ ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน กรมอนามัย

โดย นายมนัส แจ่มเวหา ประธานกรรมการมูลนิธิวิจัยและพัฒนาการเงินการคลังเป็นผู้ดำเนินรายการเมนู

โซเชียลมีเดีย & แผนที่