โครงการเสวนาด้านการตรวจสอบภายใน

รายละเอียด

Posted at 09 Aug 2020

มูลนิธิวิจัยและพัฒนาการเงินการคลังและกรมบัญชีกลางได้ร่วมกันจัดโครงการเสวนาด้านการตรวจสอบภายใน หัวข้อ “ผลการตรวจสอบด้านการเงินและบัญชีที่ภาคภูมิใจ” 

สำหรับบุคลากรของกรมบัญชีกลาง

เมื่อวันศุกร์ที่ 7 สิงหาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุม 1 อาคาร 6 ชั้น 7 กรมบัญชีกลาง

โดยนางอัญชลี ศรีอำไพ ผู้อำนวยการกองบัญชีภาครัฐ รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบบัญชี กรมบัญชีกลาง เป็นประธานกล่าวเปิดงาน

ในวันนี้มีวิทยากรร่วมเสวนาดังนี้

  1. นางวัชรา มณีปกรณ์ นายกสมาคมผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐ

  2. พลอากาศตรีหญิง เพชรชมพู เล่ห์มงคล ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบภายในทหารอากาศ

  3. นางสาววรกมล อยู่นาค ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

  4. นางสิรินทร์รัฐ มหาลี้ตระกูล ผู้ตรวจสอบภายในกระทรวง กระทรวงการคลัง

โดย นายมนัส แจ่มเวหา ประธานกรรมการมูลนิธิวิจัยและพัฒนาการเงินการคลังเป็นผู้ดำเนินรายการเมนู

โซเชียลมีเดีย & แผนที่