มูลนิธิวิจัยและพัฒนาการเงินการคลังจัดสรรเงินรายได้เป็นทุนเข้ารับอบรมโครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “แนวทางการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเบิก

รายละเอียด

Posted at 11 Oct 2019

ตามที่มูลนิธิวิจัยและพัฒนาการเงินการคลัง ได้จัดสรรเงินรายได้ จำนวน 1 ทุน เพื่อเป็นค่าลงทะเบียนให้แก่ นางสาวรัตนา ยินดี นักวิชาการคลังชำนาญการ
กองการพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง เข้าอบรมโครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “แนวทางการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเบิกจ่าย” ระหว่างวันที่ 3 – 4 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมเอบีน่า เฮาส์ กรุงเทพ จัดโดยคณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี นั้น เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2562 ที่ผ่านมา ในการประชุมคณะกรรมการมูลนิธิฯ นางสาวรัตนา ยินดี ได้แสดงความขอบคุณ พร้อมทั้งรายงานสรุปผลการอบรมดังกล่าวให้คณะกรรมการมูลนิธิฯ ทราบเมนู

โซเชียลมีเดีย & แผนที่