โครงการอบรมสัมมนา เรื่อง “ทันสมัยกับกฎหมายการเงินการคลังภาครัฐ”

รายละเอียด

Posted at 10 Sep 2019

มูลนิธิวิจัยและพัฒนาการเงินการคลัง ได้จัดโครงการอบรมสัมมนา เรื่อง “ทันสมัยกับกฎหมายการเงินการคลังภาครัฐ”

สำหรับผู้บริหารหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานอื่นๆ ของรัฐตามที่กฎหมายกำหนด

ผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ด้านการเงินการคลัง ตลอดจนผู้ที่สนใจทั่วไป

เมื่อวันเสาร์ที่ 7 กันยายน 2562 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ โรงแรมคริสตัล หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

ช่วงเช้าเวลา 09.00 – 12.00 น. เสวนา เรื่อง พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิร่วมเสวนาดังนี้

  1. นางสาวชุณหจิต สังข์ใหม่ ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง

  2. นางญาณี แสงศรีจันทร์ ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบการเงินการคลัง กรมบัญชีกลาง

  3. นายบุญทิพย์ ชูโชนาค อดีตผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ กรมบัญชีกลาง

โดย นายมนัส แจ่มเวหา ประธานกรรมการมูลนิธิวิจัยและพัฒนาการเงินการคลังเป็นผู้ดำเนินรายการ

ช่วงบ่ายเวลา 13.00 – 16.00 น. เสวนา เรื่อง

ภาพรวมกฎหมายวินัยการเงินการคลังของรัฐ 

- ระเบียบว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินจากคลังและระเบียบว่าด้วยเงินทดรองราชการ 

- การบัญชีภาครัฐ 

- การตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง

วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิร่วมเสวนาดังนี้

  1. นางสาวสุภาภรณ์ โรจนรุ่งทวี นิติกรเชี่ยวชาญ กรมบัญชีกลาง

  2. นางอรพรรณ นาคมหาชลาสินธุ์ นักบัญชีเชี่ยวชาญ กรมบัญชีกลาง

  3. นางสาวอุไรวรรณ รุกขวัฒนกุล นักบัญชีชำนาญการพิเศษ กรมบัญชีกลาง

โดย นางสุรีพร ศิริขันตยกุล กรรมการมูลนิธิวิจัยและพัฒนาการเงินการคลังเป็นผู้ดำเนินรายการเมนู

โซเชียลมีเดีย & แผนที่