โครงการอบรมสัมมนา เรื่อง “ทันสมัยกับกฎหมายการเงินการคลังภาครัฐ”

รายละเอียด

Posted at 19 Aug 2019

มูลนิธิวิจัยและพัฒนาการเงินการคลัง ได้จัดโครงการอบรมสัมมนา เรื่อง “ทันสมัยกับกฎหมายการเงินการคลังภาครัฐ”

สำหรับผู้บริหารหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานอื่นๆ ของรัฐตามที่กฎหมายกำหนด

ผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ด้านการเงินการคลัง ตลอดจนผู้ที่สนใจทั่วไป

เมื่อวันเสาร์ที่ 17 สิงหาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 16.30 น. ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่นโฮเทล กรุงเทพมหานคร

โดยช่วงเช้าเวลา 09.00 – 11.00 น. บรรยาย เรื่อง พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

  บรรยายโดยนางญาณี แสงศรีจันทร์ ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบการเงินการคลัง

เวลา 11.00 – 12.00 น. บรรยาย เรื่อง ภาพรวมกฎหมายวินัยการเงินการคลังของรัฐ

  บรรยายโดยนางสาวสุภาภรณ์ โรจนรุ่งทวี นิติกรเชี่ยวชาญ

                   นางอรพรรณ นาคมหาชลาสินธุ์ นักบัญชีเชี่ยวชาญ

                   นางสาวอุไรวรรณ รุกขวัฒนกุล นักบัญชีชำนาญการพิเศษ

ช่วงบ่ายเวลา 13.00 – 14.00 น. บรรยาย เรื่อง ระเบียบว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินจากคลังและระเบียบว่าด้วยเงินทดรองราชการ

  บรรยายโดยนางสาวสุภาภรณ์ โรจนรุ่งทวี นิติกรเชี่ยวชาญ

เวลา 14.00 – 15.00 น. บรรยาย เรื่อง การบัญชีภาครัฐ

  บรรยายโดยนางอรพรรณ นาคมหาชลาสินธุ์ นักบัญชีเชี่ยวชาญ


เวลา 15.00 – 16.00 น. บรรยาย เรื่อง การตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง

  บรรยายโดยนางสาวอุไรวรรณ รุกขวัฒนกุล นักบัญชีชำนาญการพิเศษ

และเวลา 16.00 – 16.30 น. ตอบปัญหาข้อซักถาม
เมนู

โซเชียลมีเดีย & แผนที่